BGFlora.eu

 

Hypericum montbretii Spach

1145 (9). H. montbretii Spach., Hist. Veg. (Phan.) V (1836) 395; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 540; Стеф, Год. Соф. Унив. Агрон.-Лесов. фак., 11,5 (1933) 171; N. Robson, Fl. Eur. II (1968) 266; H. ciliatum var montbretii (Spach) Stoj. et Stef., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 754 ; H. bulgaricim Dav., Труд. Бълг. Прир. Друж. VIII (1915) 69; Н. modestum Stransky, Сборн. БАН, XVI (1921) 116 —Монтбретова звъника

Семейство: Guttiferae Juss.
Род:Hypericum L.
Вид: Hypericum montbretii Spach
Българско име: Монтбретова звъника

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо. Стъблата изправени, в основата си възходящи, 15 - 60 см високи, кръгли, голи, в . основата си често кафеникави, нагоре матово зелени, двуръби. Листата 20 - 60 мм дълги и 6 - 20 мм широки, елип­тични или ланцентно яйцевидни, тъпи или късо заострени, с хартиена консистенция, по ръба незавити, приседнали, със сърцевидна стъблюобхващаща основа, по повърхността без прозрачни, но с черни интратиаргинални жлези, голи. Съцветията щитовидни, 3 - 5 см дълги, повече или по-малко сбити. Присъцветните листа добре развити, едри. Прицветниците 5 - 9 мм дълги, линейно ланцентни или тясно ланцетни, по-късо или по-дълго заострени, в основата си със жлезисти ушички, по ръба ресничесто жлезисти; жлезистите реснички по-къси от половината им, обикновено към ръба прилегнали. Чашелистчетата 7 - 8 мм дълги и 2 - 3 (4) мм широки, 1,5 - 2 пъти по-къси от венчелистчетата, линейно ланцентни или клиновидни, заострени или тясно обратно яйцевидни, по ръба жлезисто ресничести; жлезистите реснички по-къси от ширината на чашелистчетата, дръжките на жлезите прилегнали към ръба на листчетата и към върха с няколко черни повърхностни точковидни и линейни жлези или без такива. Венчелистчетата 12 - 15 мм дълги и 3 - 4 мм широки, светло жълти, на върха и по-ръба жлезисто ресничести, с редки черни и едри точковидни по-рядко линейни или с интрамаргинални жлези. Тичинките в три снопчета; прашниците червеникави; яйчникът по-къс от стълбчетата, които са 3. Кутийките 8 - 10 мм дълги, удължено конично цилиндрични, по повърхността с овални, оранжеви жлезисти мехурчета. Семе­ната 1,1 - 1,3 мм дълги цилиндрично бъбрековидни, жълтеникави, по по­върхността мрежести.

„Флора на Н. Р. България”,  том IV, Издателство на БАН, София, (1970)

*     *     *     *     *

Hypericum montbretii Spach is an accepted name

Hypericum nordmannii Boiss.

Synonym

From:  

Hypericum montbretii Spach — The Plant List

www.theplantlist.org › tpl › record › tro-7800010
Hypericum — The Plant List
www.theplantlist.org › browse › Hypericaceae › Hyperi...

*     *     *     *     *

 

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI.

Разпространение в България: В храсталачни и светли дъбови съобщества, по сухи припечни склонове. Североизточна България (Търговище), Предбалкан, Източна Стара планина, Струмска долина, Беласица, Славянка, Южен Пирин, Рила (с. Рила) Родопи, Средна гора, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, до 1800 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Балкански полуостров, Югозападна Азия (Сирия), Кавказ

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”,  том IV, Издателство на БАН, София, (1970)q www.theplantlist.org › tpl › record › tro-7800010
Hypericum — The Plant List
www.theplantlist.org › browse › Hypericaceae › Hyperi...

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.