BGFlora.eu

 

Hypericum perforatum L.

1157 (21). H. perforatum L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 787; Hayek, Prodr. Fl. Penins Balc. 1 (1925) 533; Стеф., Год. Соф. Унив. Агрон.-Лесов. Фак. 11, 5 (1933) 176; N.Robson, Fl. Eur. II (1968) 269; Exs. : Hayek, Fl St. Exicc. 21, 22 (1910) (1016; Pol. Exicc. (1938) 328 — Лечебна звъника, жълт кантарион, порезниче

Семейство: Guttiferae Juss.
Род: Hypericum L.
Вид: Hypericum perforatum L.
Българско име: Лечебна звъника, жълт кантарион, порезниче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището хоризонтално, пълзящо. Стъблата изправени или в основата си възходящи, 20 - 100 см високи, кръгли или двуръби, голи, матово  зелени, в долната си част жълто кафяви, по-слабо двуръби. Листата 5 - 20 (25) мм дълги, 2 - 15 мм широки, приседнали, линейни, линейно елиптични, широко или тясно елиптични, линейно ланцетни или яйцевидни, с късо клиновидна или заоблена до слабо сърцевидна и в този случай до стъбло обхващаща основа, плоски или по ръба подвити, със слабо видими жилки и многобройни прозрачни повърхностни и редки черни точковидни и с интрамаргинални жлези, в пазвите си със скъсени клонки, голи. Съцветията 5 - 20 см дълги, 3 - 10 см широки щитовидни метлици. Прицветниците 4 - 6 мм дълги, ланцетни до ланцетво елиптични или линейни, целокрайни, без или със няколко черни повърхностни точковидни жлези. Цветовете 10 - 35 мм в диаметър, жълти до оранжеви, върху по-къси от чашката дръжки. Чашелистчетата 1,5 - 6 мм дълги, 2 - 3 пъти по-къси от венчелистчетата, равни по дължина на кутийката, елиптични или яйцевидно ланцетни до яйцевидни, целокрайни или едро плитко неправилно назъбени, по повърхността с редки черни повърхностни едри жлези или чисто зелени. Венчелистчетата 10 - 16 мм дълги, елиптични или елиптично яйцевидни, по ръба с черни точковидни маргинални жлези, в горната половина с черни и червеникави прозрачни точковидни и линейни жлези, или само с прозрачни такива. Тичинките многобройни, събрани в 3 снопчета; прашниците жълти с по една черна жлеза. Стълбчетата 3, разперени, по-дълги от яйчника. Кутийките 3 - 7 мм дълги, равни на чашелистчетата или по-дълги, яйцевидни до цилиндрично конични, кафяво червени до кестеняви, по повърхността с успоредни на вертикалната ос продълговато линейни или бъбрековидни оранжеви жлезисти мехурчета, наклонени по отношение на вертикалната ос. Семената 0,8 - 1 мм дълги, цилиндрично бъбрековидни, кестеняви, надлъжно мрежесто набръчкани.

Стопанско значение. Използува се в народната медицина като противово възпалително, кръвоспиращо, подпомагащо зарастването на рани и антитоксично средство» Под  форма на отвара се приема като засилващо дейността на храносмилателната система, противо дизентерийно и противо ­ревматично средство. Оказва благоприятно въздействие при болки в бъбре­ците и жлъчката, подагра, ишиас и други заболявания. Използува се в бояд­жийството за боядисване в жълто на вълнени тъкани.

Изменчивост

1  Листата 2 - 3 мм широки, линейни или елиптично линейни. Съцветията сбити, разположени на самия връх на стъблото ............................................................................................................................................................................................................ 2
1* Листата по-широки от 3 мм, елиптични или елиптично ланцетни или яйцевидни. Съцветията рехави и заемат поне една трета от височината на растенията ............................................................................................................................................. 3
2   Листата до 10 мм дълги, по ръба силно завити, линейни. Чашелистчетата 3 - 4 мм дълги и 0,8 мм широки. Кутийките 4 - 6 мм дълги ….. var. microphyllum DC, Prodr. (1824) 550. Gusul. et Nyar., Fl. R.P.R. IV (1956) 30; H. veronense Schrank in Hoppe Bot. Taschenb. (1811) 95; H. perforatum var. veronense (Schrank) Beck., Fl. Nied. Öst. (1890) 530; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 11 (1925) 753. Средна Стара планина, Средни Родопи.
2* Листата над 10 мм дълги, плоски или едва по ръба подвити, линейно ланцетни или тясно яйцевидни, до тясно елиптични. Чашелистчетата 4 - 6 мм дълги, 1 - 1,2 мм широки, Кутий­ките по-дълги от 6 мм ….. var. angustifolium DC., Fl. Fr. ed. 5, III(1815) 630; Nyarady Fl. R.P.R. 4 (1956) 29; H. perforatum var. moesiacum Vel., Sitz. Boh. Ges. Wiss. (1903) 22; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 753. Черноморско крайбрежие, Стара планина, Софийски район, Витошки район, Струмска долина (Петрич), Южен Пирин, Средни и Из­точни Родопи, Тракийска низина (Пловдив — Хълма на младежта, Садово), Тунджанска хълмиста равнина (Сакар), Странджа.
3    Кутийките 45 мм дълги, яйцевидни, малко по-дълги от чашките или равни на тях  .......................................................... 4
3* Кутийките 5 - 6,5 мм дълги, цилиндрично конични, 2 - 3 пъти по-дълги от чашките . . .
var. lotigicapsula D. Jord. et Kož. in Addenda. Североизточна България (Луковитско).
4   Листата широко яйцевидни, 10 - 20мм дълги, 7 - 15 мм широки или широко ланцетни., Чашелистчетата ланцетни, 4 - 6 мм дълги . . . var. latifolium Koch, Syn. ed. 2 (1843) 146; Guşul. et Nyar., Fl. R.P.R. IV (1956) 29. Софийски район, Западни гранични планини, Родопи, Тракийска низина (Садово).
4* Листата елиптични или яйцевидни. Чашелистчетата яйцевидни, 1 - 1,5 мм дълги 
var. perforatum. Разпространено.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII.

Разпространение в България: По сухи, светли, тревисти и храсталачни места и редки гори» Разпро­странено, до 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Средиземноморие, Кавказ, Сибир, Азия, Америка, Австралия и Нова Зеландия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”,  том IV, Издателство на БАН, София, (1970)

1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.