BGFlora.eu

 

Inula ensifolia L.

3094 (5). I. ensifolia L., Sp. Pl. ed.l (1753) 883; DC., Prodr. 5 (1836) 466; Boiss., Fl. Or. 3 (1875) 187; Hayek, Prodr. Fl. Pnins. Balc. 2 (1931) 603; Grierson, Fl. Turkey 5 (1975) 61; P.W. Ball & Tutin, Fl. Eur 4 (1976) 135; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. № 596 - Мечолистен оман

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Inula L.
Вид: Inula ensifolia L.
Българско име: Мечолистен оман

Описание:

Многогодишно растение. Коренището тънко, пълзящо, хоризонтално, разклонено, покрито с люспи. Стъблата единични или по няколко от върха на коренището, 15 - 25 (45) см високи, цилиндрични, надлъжно наребрени, обикновено облистени почти до върха, плътни, зелени или черевеникаво зелени, просто влакнести до почти голи, прости по-рядко на върха с малобройни разклонения. Листа­та линейно ланцетни или ланцетни, рядко долните тясно елиптични, (2) 3 - 6 (9) см дълги и 0,3 - 0,7 (1) см широки, към основата стеснени, приседнали, не стъбло обхващащи, рядко едва стъбло обхващащи, с по 3 - 7 (13) изпъкнали успоредни или дъговидни жилки, понякога долните и с изпъкнали странич­ни разклонени жилки, възкожести, целокрайни, голи, по ръба късо ресничесто влакнести или ресничесто напилени. Кошничките полу кълбести, 2,5 - 4 (4,5) см в диаметър, многоцветни, единични на върха на стъблото, рядко по 2 - 6 (7) в рехави щитовидни сложни съцветия. Обвивните листчета в 3 - 4 (5) реда, при узряването на плодовете изправени; външните линейно ланцетни до триъгълно ланцетни, кожесто тревисти, 8 - 10 мм дълги и 1,3 - 3,5 мм ши­роки, по ръба ресничести, на върха често подвити назад; средните и вътреш­ните линейни или линейно ланцетни 8 - 10 (13) мм дълги и 1 - 1,5 мм широки, ципести, на върха ресничести. Цветовете жълти; езичестите 35 - 40, с 7,5 - 12 мм дълго езиче, 1,5 - 2 пъти по-дълги от обвивните листчета; тръбестите многобройни, 5 - 7 мм дълги. Плодосемките цилиндрично призматични, на върха и в основата отсечени, 2 - 2,5 мм дълги, светло кафяви, фино надлъжно наребрени, голи. Хвърчилката от 30 - 45 бели, съвършено финонапилени, в основата сраснали, 5 - 6 мм дълги власинки.

Изменчивост

1   Приосновните листа до 1 см широки .................................................................. var. latifolia Schur,
Enum. Pl. Transs. (1866) 313. Североизточна България (Каспичан), Средна Стара планина (Троян).
1* Приосновните листа до 0,6 - 0,7 см широки .................................................................................... 2
2    Кошничките на върха на стъблото 4 - 6 (7) .......................................................... var. ramosissima
Schur, I.e. Черноморско крайбрежие (Варна), Предбалкан (Севлиево), Тракийска низина (с. Куклен, Пловдивско).
2* Кошничките на върха на стъблото единични (рядко по 2 - 4) ........................................................ 3
3   Средните листа 2 (3) мм широки ............................................................................var. pinifolia Beck,
Inul. Eur. (1881) 316. Западни гранични планини.
3* Средните листа 3 - 6 (7) мм широки ................................................................................................... 4
4   Средните листа 4 - 6 (7) мм широки. Кошничките понякога по 2 – 3 ................ var. lancifolia Beck,
I.e. Разпространено разпръснато в границите на вида.
4* Средните листа 3 - 4 (5) мм широки. Кошничките единични ....................................... var. ensifolia.
Разпространено в границите на вида.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

*     *     *     *     *

Wikipedia does not have an article with this exact name.

*     *     *     *     *

Inula ensifolia L. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Inula (family Compositae).

www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › gcc-30772

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VII, плодоноси: VIII - X.

Разпространение в България: Из тревисти и скалисти места и разредени храсталаци, често на варовик, в низините и планините. Разпръснато из страната - Черноморско крайбрежие (Варна), Североизточна България (Каспичан), Дунавска равнина (Никопол), Предбалкан (Севлиево), Западна и Средна Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Струмска долина, Славянка, Долината на р. Места (Стъргач пл.), Тракийска низина (с. Куклен, Пловдивско), Родопи, Средна гора, Странджа, от морското равнище докъм 800 (1500)м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Източна и Централна (отчасти) Европа, Кавказ, Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е - лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › gcc-30772

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.