BGFlora.eu

 

Inula germanica L.

3091 (2). I. germanica L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 883; DC., Prodr. 5 (1836) 467; Boiss., Fl. Or. 3 (1875) 189; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1931) 601; Grierson, Fl. Turkey 5 (1975) 68; P.W. Ball & Tutin, Fl. Eur. 4 (1976) 134 - Немски оман, главоч, зелениче

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Inula L.
Вид: Inula germanica L.
Българско име: Немски оман, главоч, зелениче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището хоризонтално, тънко, пълзящо, разклонено, люспесто. Стъблата единични или по няколко, 30 - 60 (75) см високи, цилиндрични, фино надлъжно наребрени, плътни, сиво зелени, с дълги фини бели прости и къси жлезисти власинки, на върха разклонени. Листата яйцевидни до тясно ланцетни, обратно ланцетни или тясно елиптични, (3) 4 - 8 (10) см дълги и (0,7) 1 - 2 (3) см широки, приседнали, в основата закръглени до полу сърцевидни и полу стъбло обхващащи, островърхи, възкожести, повече или по-малко лъскави или матови, разредено напилени, от двете страни с тънки бели дълги и къси жлезисти власинки, отдолу с изпъкнали жилки. Кошничките звънести, 0,7 - 1,1 см в диаметър, многоцветни, многобройни (до 40, рядко малобройни и до 5), поединично на влакнести дръжки, образуващи връхни, обикновено сбити, щитовидни сложни съцветия. Обвивните листчета в 4 - 5 реда, островърхи, повече или по-малко смесено влакнести, при узряването на плодовете изправени; външните яйцевидни, 2 - 3 мм дълги и 1 - 2 мм широки, на 1/3 до 1/2 от дължината на вътрешните, последните линейно ланцетни, 5 - 8 мм дълги и 0,5 - 0,7 мм широки. Цветовете жълти; езичестите до 20 на брой, с 4 - 5 мм дълго езиче, равни до малко по-дълги от обвивните листчета; тръбестите многобройни, 6 - 7 мм дълги. Плодосемките цилиндрично призматични, на върха и в основата отсечени, 1 - 1,5 мм дълги, светлокафяви, фино надлъжно наребрени, голи. Хвърчилката от 30 - 35 жълтеникави, фино напилени, в основата свободни, 6 - 7 мм дълги власинки.

Забележка. Съобщавани са за отделни райони на страната хибридите I. germanica L. х I. ensifolia L.; I. germanica L. х I. salicina L.; I. hirta L. x I. ensifolia L.; I. hirta L. x I. salicina subsp. germanica (Poir.) Hayek (Стоян., Стеф., Китан. 1967; Кузманов, непубликувани данни).Всички се нуждаят от допълнителни проучвания. (М.А.).

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”

*     *     *     *     *
Wikipedia does not have an article with this exact name.

*     *     *     *     *

Inula germanica L. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Inula (family Compositae).

www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › gcc-142889

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - IX, плодоноси: VII -  XI.

Разпространение в България: Из храсталаци, разредени гори, горски поляни и горски покрайнини, в равнините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1200 м надморска. ввисочина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна и Югоизточна Европа, Кавказ, Сибир, Средна и Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствена растение е - лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › gcc-142889

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.