BGFlora.eu

 

Iris reichenbachii Heuff.

621 (7). I. reichenbachii Heuff. Verh. Zool. Bot. Gesel. Wien VIII (1858) 206; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 120 — Райхенбахова перуника

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Iris L.
Вид: Iris reichenbachii Heuff.
Българско име: Райхенбахова перуника

Описание:

Многогодишно растение. Стъблото до 35 см високо. Листата прави или сърповидно извити, 2 - 18 мм широки. Прицветниците почти еднакви, яйцевидно ланцетни или продълговато ланцетни, мехуресто подути, с гръбен ръб, тревисти, по края ципести. Цветовете жълти, виолетови или сини. Околоцветната тръбица два пъти по-дълга от яйчника и по-къса от околоцветните листчета. Външните околоцветни листчета обратно яйцевидни или продълговати, в основата клиновидни. с виолетови жилки или ивици, на горната повърхност с ивица от жълто или гълъбово обагрени реснички. Вътрешните околоцветни листчета обратно яйцевидни, клиновидни, понякога в основата с виолетови жилки.

Изменчивост

var. reichenbachii. Тичинковите дръжки no-къси или равни на прашниците.
var. balkana (Jka.) Acht. Изв. Бот. и-т БАН VII (I960) 30. Тичинковите дръжки 1,5 - 2 пъти по-дълги от прашниците. Разпространено.
forma balkana. Цветовете тъмносини.
forma bosniaca (Beck) Acht. Изв. Бот. и-т БАН VII (I960) 30. Цветовете жълти. Тази форма е по-разпространена у нас.

Стопанско значение. Подходящо за декоративни цели.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI.

Разпространение в България: По скалистите, каменливи и тревисти места от предпланинския до суб- алпийския пояс — 2200 м надморска височина. Стара планина, Витоша, ниските планини в Западна България, Рила, Пирин, Славянка, Родопите. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Балканския полуостров, Румъния.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.