BGFlora.eu

 

Jacobaea pancicii (Degen) Vladimirov & Raab-Straube

3205 (4). J. pancicii (Degen) Vladimirov & Raab-Straube, Med-Checklist 2 (2008) 502; Senecio pancicii Degen, Magyar Bot. Lapok 1 (1902) 92; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (19310 679; Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 2 (1933) 1017, p. max. p. (excl. S. erubescens var. arnautorum); Chater & Walters, Fl. Eur. 4 (1976) 201; S. erubescens Pančic, Elem. Fl. Bulg. (1883) 41 non Aiton (1813); Velen., Fl. Bulg. (1891) 255; Стоян., Стеф., op. c. изд. 1, 2 (1925) 1145, p. max. p. (excl. S. erubescens var. arnautorum) - Панчичева якобеа

Семейство: Asteraceae Berncht & J. Presl. (nom. alt Compositae Giseke)
Род: Jacobaea Mill.
Вид: Jacobaea pancicii (Degen) Vladimirov & Raab-Straube
Българско име: Панчичева якобеа

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо. Стъблата 25 - 60 см високи, изправени, плитко до неясно надлъжно набраздени, разклонени само в областта на съцветието, облистени по цялата си дължина, разредено паяжиновидно влакнести, често червеникави. Листата бързо намаляващи по размер отдолу нагоре, разредено паяжиновидно влакнести до почти голи, понякога по ръба жлезисто ресничести; петурата на приосновните и долните стъблови листа 5 - 10 см дълга, 1,5 - 4,5 см широка, яйцевидна до продълговато елиптична, едроназъбена до нарязана в основата си, на почти равна или до 2 (2,5) пъти по-дълга дръжка; горните стъблови листа приседнали, ланцетни, пересто разсечени до лировидни, с ушички в основата. Кошничките (1) 2 - 8, в свежо състояние в цъфтеж 30 - 40 мм широки, събрани в щитовидно съцветие. Обвивката 7 - 9 (10) мм дълга, 9 - 13 (15) мм широка, паничковидна. Присъцветните листчета 5 - 8, 4 - 6 мм дълги, около 0,5 мм широки, линейно ланцетни, припокриващи обвивката от 1/2 до 2/3 от дължината ú. Обвивните листчета 18 - 22, 7 - 9 мм дълги, 1 - 2 мм широки, ланцетни, пурпурни, паяжиновидно влакнести (в основата по-гъсто) до почти голи, по ръба пурпурно ципести, в горната си част ресничести. Езичестите цветове 16 - 20, 10 - 14 мм дълги, езичетата 8 - 11 мм дълги, 2 - 3 мм широки, елиптични или елиптично ланцетни, на върха плитко назъбени до почти целокрайни, оранжеви или червеникави. Плодосемките 2,5 - 3 мм дълги, голи; хвърчилката 5 - 6 мм, мръснобяла.

Ту pus: Senecio pancicii Degen - in monte Cmi vrh planina Scardi, leg. Bierbach (BP - ? n.v.).

„Флора на Република България”, том XI, БАН, София, (2013)

Post scriptum: През годините 1960 – 2006 фотографирах няколкократно Senecio pancicii Deg. на Витоша. Беше известно единствено растение в мочура под Голи връх. Видът беше включен в „Червена книга на Н Р България”, том I  Растения, Изд. БАН, КОПС, (1984) като рядък вид, балкански ендемит. Не е включен в новото издание на „Червена книга на Република България”, (2015).

*   *   *

Senecio pancicii Degen is a synonym of Jacobaea arnautorum (Velen.) Pelser

This name is a synonym of Jacobaea arnautorum (Velen.) Pelser.
The record derives from TICA which reports it as a synonym (record 50B309E8-9D01-4E67-9980-752772DAD39C) with original publication details: Degen in Magyar Bot. Lapok 1. 1902. 92 1902.
Full publication details for this name can be found in IPNI: urn:lsid:ipni.org:names:77096539-1.

From:   www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-83841

*   *   *

Панчичев спореж (Senecio pancicii)

Наименование на български: Панчичев спореж
Наименование на латински: Senecio pancicii
Наименование на английски: -
Вид: Многогодишно тревисто растение

wildplantsbg.blogspot.com/2014/08/senecio-pancicii.html

*   *   *
Senecio pancicii Degen 1902
= S. erubescens Panč. 1883: 20 non Ait.
= S. balkanus Panč. in sched 1880 «nom. nudum»

Pun naziv taksona:
Senecio pancicii Degen, Mag. Bot. Lapok 1: 92 (1902)

Locus. classicus:. Tri čuke - Stara planina (Pančić 1883: 20).
Holotypus: Stara planina, Tri čuke, Pančić 10204, sub. Senecio balkanus, BEOU!
Lectotypus: Stara planina, Kopren, Pančić 10205, sub. Senecio balkanus, 1880, BEOU!; Stara planina, Tri čuke, in uliginosis et rivularibus, Pančić 10221, sub. Senecio erubescens Panč., 1882, BEOU!
 From: 
pancic.bio.bg.ac.rs/Yu/Nomen/pages/338.html

*   *   *

Senecio pancicii Degen

This is a synonym of Jacobaea pancicii (Degen) Vladimir. & Raab-Straube
powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77096539-1

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - IX, плодоноси:  VII-XI.

Разпространение в България: По влажни тревисти и крайпоточни места, мочурища и торфища във високопланинския пояс. Западна и Средна Стара планина, Витошки ра­йон (Витоша), Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи, от 1400 докъм 2300 (2500) м надморска в.исочина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: България, Сърбия и Република Северна Македония. Балкански ендемит.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, София, (2013), www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-83841, wildplantsbg.blogspot.com/2014/08/senecio-pancicii.html, pancic.bio.bg.ac.rs/Yu/Nomen/pages/338.html, Jacobaea pancicii (Degen) Vladimir. & Raab-Straube powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77096539-1

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.