BGFlora.eu

 

Jasione heldreichii Boiss. & Orph.

3058 (3). J. heldreichii Boiss. & Orph. in Boiss., Diagn. PI. Or. Nov. 3 (6) (1859) 120; Velen., Fl. Bulg. (1891) 374 et Suppl. 1 (1898) 188; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1930) 564; Tutin, Fl. Eur. 4 (1976) 102; J. montana var. dentata DC., Prodr. 7 (1839) 415; Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 2 (1925) 1094; J. dentata (DC.) Halacsý, Consp. Fl. Gr. 2 (1902) 280; Стоян., Стеф., Китан., Фл. Бълг. изд. 4, 2 (1967) 1058; J. montana var. jankae (Neilr.) Stoj. & Stef., I.e.; J.jankae Neilr., Aufz. Ungarn Slavon. Gefasspfl. Nachtr. (1870) 43; Velen., Fl. Bulg. (1891) 374; J. montana var. jankae f.prostrata Stoj. & Stef., Verh. Zool.- Bot. Ges. Wien 72 (1927) 3; J. montana f. litoralis auct. bulg. non Koch; Exs.: PI. Bulg. Exicc. № 729 et 883 sub J. montana L. - Хелдрейхиево вятърче

Семейство: Campanulaceae Adans
Род: Jasione L.
Вид: Jasione heldreichii Boiss. & Orph.
Българско име: Хелдрейхиево вятърче

Описание:

Едногодишно до двегодишно растение. Коренът 7 - 15 см дълъг, вретеновиден, често с няколко къси разклонения. Стъблата 15 - 60 (85) см високи, изправени, облистени, прости или разклонени, голи или разпръснато до гъсто влакнести; власинките прости, бели, стърчащи, 0,7 - 1,5 мм дълги. Листата тяснолинейни, ланцетни до линейно ланцетни, 10 - 25 (-30) мм дълги, (1) 1,5 - 3 мм широки, целокрайни или неравномерно плитко назъбени, с твърди хиалинни вълновидно нагънати ръбове, с разпръснати до гъсти прости бели власинки, рядко голи, по-къси по разклоненията в горната част на стъблото. Съцветието главесто, 8 - 20 (25) мм диаметър, с многобройни цветове с 5 - 7 мм дълги дръжки, с обвивка от присъцветни листчета; външните обвивни листчета тясно ланцетни до линейно ланцетни, 5 - 9 (-11) мм дълги, 1 - 2 (2,7) мм широки, постепенно заострени, често с дълъг хиалинен връх, кожести, плитко до дълбоко назъбени, с повече или по-малко подгънати твърди хиалинни ръбове. Чашковите дялове линейно ланцетни, постепенно дълго заострени, 2,5 - 3,5 мм дълги, 0,4 - 0,5 мм широки. Венчето синьо или лилаво синьо; венечните дялове линейно обратно ланцетни, 6 - 8 мм дълги, 0,6 - 0,8 мм широки. Прашниците сраснали в основата. Стълбчето 8 - 10 (11) мм дълго, под върха гъсто късо влакнесто. Кутийката продълговато до широко обратно конична, 2 - 2,3 мм дълга, ципеста, с 5 изпъкнали тесни жилки. Семената 0,6 - 0,7 мм дълги, 0,3 мм широки, бледо кафяви до наситено кафяви, с лъскава повърхност.

Изменчивост

Var. heldreichii. Цялото растение влакнесто; листата тясно ланцетни до линейно ланцетни; съцветието (8) 12 - 20 (25) мм в диаметър. Разпространено в границите на вида.
Var. microcephala Velen., Fl. Bulg. (1891) 374; J. montana var. dentata f. microcephala (Velen.) Stoj. & Stef, Фл. Бълг. изд. 1,2 (1925) 1094; J. glabra Velen., Österr. Bot. Z., 34 (1886) 424. Цялото растение голо; листата тясно линейни; съцветието 8 - 10 (12) мм в диаметър. Черноморско крайбрежие, Североизточна България (рядко), Тунджанска хълмиста равнина (Айтос).
Lectotypus (hic designatus). J. glabra Velen. Bulgaria, bei Varna. VIII, 1884. J. Velenovsky (PRC !)

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VII, плодоноси VII - VIII.

Разпространение в България: По сухи тревисти места, голи каменисти и сипейни планински склонове, покрай пътища, понякога в лозя, на силикатни терени. Разпространено (в северните райони на Североизточна България и Дунавската равнина ограничено), от морското равнище докъм 1200 (1300) м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Югоизточна Европа (Балкански полуостров, Румъния), Източно Средиземноморие (М. Азия).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.