BGFlora.eu

 

Lamium galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek

Род 688 (27). ЖЪЛТА МЪРТВА КОПРИВА — LAMIASTRUM HEIS. ЕХ FABR.¹
Heist, ех Fabr., Enum. Meth. Pl. (1759) 51; Ball, Fl. Eur., III (1972) 148; Galeobdolon Adans., Fam. Pl., II (1763) 190, 560; Lamium L. sect. Galeobdolon (Adans.) Benth., Lab. Gen. et Sp. (1834) 515.
Монотипен род.

2689. L. galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek, Österr. Bot. Zeitschr., CXIII, 1 (1966) 108; Ball, Fl. Eur., III (1972) 148; Galeopsis galeobdolon L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 580 p. p.; Galeobdolon luteum Huds., Fl. Angl., ed. 2 (1778) 258; Lamium galeobdolon (L.) L., Cent. Pl., II (1756) 54; Стоян., Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 942; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 271 — Жълта мъртва коприва

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Lamium L.
Вид: Lamium galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek
Българско име: Жълта мъртва коприва

Описание:

Многогодишно растение. . Коренището късо, полегато, образуващо прави надземни стъбла и столони, вкореняващи се във възлите с адвентивни корени. Стъблата 15 - 60 см високи, оскъдно до гъсто късо влакнести. Листата с дръжки, яйевидни до закръглено яйцевидни или ланцетни, 3 - 8 см дълги и 2 - 6 см широки, на върха заострени, по края неравномерно назъбени, в основата отрязани или слабо сърцевидни; най-горните присъцветни листа с къси дръжки или почти приседнали, яйцевидни или тясно ланцетни до 3 и 1/2 пъти по-дълги, отколкото широки. Цветовете приседнали, събрани по 3 до 15 в прешлени, разположени в пазвите на горните и средните стъблени листа. Чашката тръбесто звънчевидна, 7 - 10 мм дълга, гола или влакнеста, с 5 жилки и 5 почти еднакви триъгълни зъбчета, на върха дълго шиловидно заострени, след прецъфтяване разперени. Венчето 14 - 25 мм дълго, светло до златисто жълто с възкафяви петна, двуустно; тръбицата права 7 - 10 мм дълга, над основата леко притисната, в горната част разширена, отвътре с косо разположен пръстен от власинки; горната устна права, шлемовидна, 10 - 12 мм дълга, мъхеста с реснички по края; долната устна 3- делна с повече или по-малко еднакви дялове, средният най-често триъгълен, остър с кафяви петна. Тичинките скрити под горната устна, със жълти, разперени, голи прашници. Орехчетата около 3 мм дълги, обратно яйцевидни, триръбести, на върха плоски, черни, гладки.

И з м е н ч и в о с т

Subsp. galeobdolon; Lamium galeobdolon subsp. vulgare (Pers.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. . Balс., II (1929) 272; Ball, op. c., 149; Pollichia vulgare Pers. in Usteri, Ann. Mus. Hist. Nat. (Pari), XIV (1805) 39; Galeobdolon vulgare Pers., Syn. Pl.., ed. 1, II (1806) 122;. Lamium galeobdolon var. vulgare (Pers.) Briq., Lab. Alp. Marit. (1893) 319; Стоян., Стеф,, Фл. Бълг., изд. 2 (1933) 864. Най- долните присъцветни листа не по-дълги от междувъзлията, а най-горните 1 до 2 пъти по-дълги, отколкото широки, тъпо назъбени. Цветните прешлени обикновено с не повече от 8 цвята. Венчето 17 - 21 мм дълго. Разпространено.
Subsp. montanum (Pers.) Ehrend. et Polatschek, op. c. (1966) 109; Ball, op. c. (1972) 149; Lamium galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Hayek, op. c. (1929) 272; Pollichia montana Pers. in Usteri, 1. c.; Lamium galeobdolon war. montanum (Pers.) Briq., op. c. (1893) 318; Стоян., Стеф., op. c. (1933) 865. Най-долните присъцветни листа дълги колкото междувъзлията или до два пъти по-дълги от тях, а най-горните 1 и 1/2 до 3 и 1/2 пъти по-дълги, отколкото широки, остро назъбени. Цветните прешлени (8-) 10 до 15-цветни. Венчето 18 - 25 мм дълго.
F. montana; Lamium galeobdolon var. typicum f. kirtum G. Beck, Fl. Südbosn. Ann. Naturh. Mus. (Wien) II (1887) 144 et Fl. Nieder - Öster., П, 2 (1983) 1018; L. galeobdolon var. puberulum Beck, 1. c. Листата и стъблото най-често грубо влакнести. Чашката гъсто покрита с власинки. Разпространено.
F. glabrescens G. Beck, op. с, (1983) 1018; Lamium galeobdolon subsp. montanum f. glabrescens (G. Beck) Hayek, 1. c.; L. galeobdolon var. montanum f. glabrescens, Стоян., Стеф., Китан., Фл. Бълг., изд, 4, II (1967) 909. Горните междувъзлия на стъблото, листата и чашката голи или почти голи. Разпространено.

¹ Разработил Ив. Асенов

*   *   *

Lamium galeobdolon (L.) L. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Lamium (family Lamiaceae).
The record derives from WCSP (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name (record 107452) with original publication details: Amoen. Acad. 4: 485 1759.
From:  www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Lamium+galeobdolon

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VII.

Разпространение в България: По влажни сенчести места из гори и храсталаци. Разпространено, в предпланините и планините главно в букови и смърчови гори до 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (по-рядко в Средиземноморската област и в най-северните части), Кавказ, Югозападна Азия (до Северен Иран).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989), www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Lamium+galeobdolon

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.