BGFlora.eu

 

Linaria dalmatica (L.) Mill.

2789 (2). L. dalmatica (L.) Mill., Gard. Diet. ed. 8, (1768) № 13; Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 995; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 141; Antirrhinum dalmaticum L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 616; L. genistifolm subsp. dalmatica (L.) Mill. Maire et Petitmengin, Bull. Soc. Sci. Nancy ser. 3, IX (1908) 403; Chater, Valdes et Webb, Fl. Eur. Ill (1972) 230; L. smithii Boiss. et Orph., Fl. Gr. exs. №711— Далматинска луличка

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Linaria Mill.
Вид: Linaria dalmatica (L.) Mill.
Българско име: Далматинска луличка

Описание:

Многогодишно растение. Коренът вретеновиден, вертикален, разклонен, в горната част повече или по-малко вдървенял. Стъблото 60 - 90 см високо, изправено, просто или от средата нагоре разклонено, синкаво зелено, голо, в основата често вдървеняло. Листата възмесести, приседнали, гъсто разположените 3 - 5 жилки, към върха постепенно заострени, в основата сърцевидни и отчасти обхващащи стъблото; долните и средните яйцевидно ланцетни до яйцевид­ни, 3 - 4 см дълги и 1 - 1,5 см широки, отчасти припокриващи се; горните яйцевидно ланцетни до ланцетни, 2,5 - 4 см дълги и 1 - 2 см широки. Съцветието рехава метлица или грозд, след цъфтеж удължаващо се. Прицветниците 1,5 - 2 см дълги и 0,3 - 0,5 см широки, яйцевидни или яйцевидно ланцетни, заострени, в основата стеснени или закръглени, в цъфтеж малко по- дълги, равни или до два пъти по-къси от цветните дръжки. Цветните дръжки 1 - 1,5 см дълги. Дяловете на чашката яйцевидно ланцетни до широко яйцевидни, в основата повече или по-малко сърцевидни, към върха заострени, тясно хрущялни по ръба, 5 - 6 мм дълги и 2 - 4 мм широки, голи. Венчето без шпората (5) 10 - 15 мм, със шпората 15 - 30 (35) мм дълго жълто; горната устна с къси яйцевидни, на върха почти отсечени дялове; долната отвътре в основата с оранжеви власинки и с отсечени дялове — страничните по-широки, почти закръглени, средният по-малък, яйцевиден; шпората тясно конична, насочена надолу, права или слабо извита, 10 - 20 мм дълга. Кутийка­та 5 - 7 мм дълга, яйцевидна, гола, по-къса от чашката. Семената 1,3 - 1,6 мм дълги, тристенни, ъгловати, брадавичести, без ципесто крилати ръбове.

Изменчивост

Var. dalmatica. Венчето заедно със шпората 20 - 30 (35) мм дълго; прицветниците малко по-дълги от цветните дръжки. Разпространено.
Var. tessala (Form.) Delip. et Popova, comb. et. stat. n.; L. dalmatica subsp. tessala Form., Verb. Naturf. Ver. Brun, XXXIV (1825) 316; L. macedonica Griseb., Spicil. Fl. Rumel. Bith. II (1844) 19; L. dalmatica var. macedonica (Griseb.) Vand., Rel. Formanek. (1909) 426; Стоян., Стеф. 1. c.; Венчето заедно cъс шпората 15 - 25 мм дълго; прицветниците около 2 пъти по-къси от цветните дръжки. Средна и Западна Стара планина, Знеполски и Витошки район, Западни гранични планини (Осоговска планина), Рила, Пирин, Западни и Средни Родопи, Тракийска низина.

„Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VIII, плодоноси:  VIII - X.

Разпространение в България: По каменисти места в планини и предпланини. Разпространено, от морското равнище докъм 1800 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна и Югоизточна Европа, Сибир, Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.