BGFlora.eu

 

Linaria genistifolia (L.) Mill.

2788 (1). L. genistifolia (L.) Mill., Gard. Diet. ed. 8 (1768) № 14; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 142; Antirrhinum genistifolium L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 616; L. genistifolia subsp. genistifolia Chater, Valdes et Webb, Fl. Eur. I II (1972)230 — Жълтугова луличка

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Linaria Mill.
Вид: Linaria genistifolia (L.) Mill.
Българско име: Жълтугова луличка

Описание:

Многогодишно растение. Коренът вретеновиден, разклонен, повече или по-малко вдървенял. Стъблото 20 - 130 см високо, изправено или приповдигнато, метличесто разклонено, рядко неразклонено, голо, в основата често вдървеняло. Листата възмесести, приседнали, последователни, ланцетни, продълговато или яйцевидно ланцетни до почти яйцевидни, по-рядко линейни, с 1 - 3 (5) жилки, повече или по-малко гъсто разположени, припокриващи се; долните 2 - 4 (6) см дълги и 0,1 - 1,5 см широки, обикновено с 1 жилка, в основата стеснени, към върха постепенно заострени; средните и горните 2 - 6 см дълги и (0,1) 1 - 2 см широки, с 1 - 3 жилки, в основата закръглени, от долната третина нагоре постепенно заострени. Сьцветието с повече от 10, по-рядко с 3 - 5 (8) цвята, събрани в рехав, по-рядко в сбит грозд, обикновено удължаващо се след цъфтежа. Прицветниците яйцевидни, яйцевидно ланцетни или ланцетни, 5 - 10 мм дълги и около 1,5 мм широки, по-дълги от цветните дръжки и понякога достигащи върха на чашката; най-долните често извити назад; дръжките на долните цветове 2 - 4 (6) мм дълги. Дяловете на чашката ланцетно яйцевидни до тясно линейно ланцетни, яйцевидно ланцетни до широко яйцевидни, в основата закръглени, към върха заострени, изцяло тревисти, без хрущялен ръб, 2,5 - 6 мм дълги и 1 - 1,4 мм широки, равни или малко по-къси от венечната тръбица, голи. Венчето ярко или бледо жълто, със или без червеникави жилки, без шпората (5) 8 - 14 мм дълго; дяловете на горната устна заострени или възтъпи, 1,5 - 2 мм широки, а на долната закръглени, 3 - 4 мм широки; шпората конична, обикновено права, шиловидно заострена, (3) 5 - 9 (10) мм дълга. Яйчникът яйцевидно коничен, 3 - 4 пъти по-къс от стълбчето. Кутийката гола, сферична, 3 - 6 мм в диаметър, обикновено равна, рядко малко по-дълга до малко по-къса от чашката. Семената 1 - 1,2 мм дълги, брадавичести, по ръбовете тясно ципесто крилати, черни, сплеснато тристенни.

Изменчивост

1   Средните листа ланцетни до тясно линейно ланцетни, 1 - 4 (6) мм широки, 10 - 20 пъти по-дълги, отколкото широки ......... 2
1* Средните листа ланцетни или яйцевидно ланцетни, 5 - 20 мм широки, 2 - 10 пъти по- дълги, отколкото широки .................. 4
2   Стъблото приповдигнато, почти от основата силно разклонено; средните листа 1 - 2 (3) мм широки; цветовете 3 - 5 (8) във всяко съцветие ........................ subsp. euxina (Vel.) Delip. st. n.; L. euxina Vel., Bot. Centralbl. XXXVI (1888) 125; Fl. Bulg. (1891) 425; Стоян, Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 996. Черноморско крайбрежие (на юг до Бургас).
2* Стъблото изправено, неразклонено или разклонено от средата нагоре; средните листа 2 - 4 мм широки; цветовете повече от 10 във всяко съцветие ........ subsp. Linifolia (Boiss.) Davis, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb., XXXVI (1978) 7; L. genistifolia var. linifolia Boiss., Fl. Or. IV (1879) 378; Hayek, 1. c.; L. genistifolia var. orbelica Vel„ Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 212; L. linifolia auct. Vel., non Boiss.; L. concolor Griseb., Spicil. Fl. Rumel. Bith. II (1844) 21. Разпространено.
3   Листата c ясна жилка, 10 - 15 пъти по-дълги, отколкото широки .............. var. linifolia. Разпространено.
3* Листата в долната половина с 3 неясно изразени жилки, 10 - 20 пъти по-дълги, отколкото широки ..................... var. sofiana (Vel.) Vel., op. c. 212; Стоян., Стеф., Фл. Бълг., 1. с.; L. sofiana Vel., Sitzungsb. Böhm. Ges. Wiss. (1886) 453; Fl. Bulg. (1981) 425; L.genistifolia subsp. sofiana (Vel.) Chater et Webb., Bot. Jour. Linn. Soc. LXV (1972) 264, p. p. Разпространено.
4   Венчето ярко жълто; съцветието повече или по-малко рехаво поне в плод; дяловете на чашката яйцевидно ланцетни до ланцетни, равни или по-дълги от плодната кутийка ............................................................. subsp. Genistifolia .......................... 5
4* Венчето бледо жълто; съцветието сбито и в плод; дяловете на чашката ланцетни до линейно ланцетни, по-къси от плодната кутийка ..... subsp. confertiilora (Boiss.) Davis,  Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. XXXVI (1978) 6; L. genistifolia var. confertiflora Boiss., op. c. 377, 655, Fig. 21; Hayek, 1. c.; Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 2 (1933) 917; L. monochroma Boiss. et Heldr. in Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 1, XII (1853) 41. Беласица (вр. Калабак). Посочва се за Североизточна България (с. Кочово, Шуменско — Йорд., 1928).
5   Листата ланцетни или продълговато ланцетни ........................................................... var. genistifolia. Разпространено.
5* Листата яйцевидно ланцетни до почти яйцевидни ........... var. procera (Baumg.) Sims., Curt. Bot Mag. XLVII (1822) tab. 2183; L. procera Baumg., Enum. Stirp. Transs. II (1816) 206; L. chloraefolia Rchb., Ic. V (1841) fig. 627; L. genistifolia f. chloraefolia (Rchb.) Oborny, Fl. M&hr. I (1883) 456; Hayek, 1. c.; Стоян., Стеф., op. c. 917. Предбалкан, Знеполски район. Славянка, Западни и Средни Родопи.

„Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

*     *     *     *     *
Wikipedia does not have an article with this exact name.

From Wikipedia, the free encyclopedia

*     *     *     *     *

Linaria genistifolia (L.) Mill. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Linaria (family Plantaginaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name with original publication details: Gard. Dict. ed. 8 14 1768.

From:    www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2499565

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VIII, плодоноси:  VII - IX.

Разпространение в България: Из пустеещи тревисти места в низини и планини. Разпространено, от морското равнище докъм 1800 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна и Югоизточна Европа, Сибир, Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995), Wikipedia, the free encyclopedia, www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2499565

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.