BGFlora.eu

 

Lycopus europaeus L.

2597 (1). L. europaeus L., Sp. Pl., 1 (1753) 21; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., 2, II (1930) 382; Ball, Fl. Eur., III (1972) 183; Exs.; Pl. Bulg. Exsicc. No 1066 — Европейска (обикновена) катушка

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Lycopus L.
Вид: Lycopus europaeus L.
Българско име: Европейска (обикновена) катушка

Описание:

Многогодишни растения. Стъблото 20 - 80 см високо, 0,3 - 0,6 см широко, изправено или приповдигащо се, от основата или в горната част метличесто разклонено, в прешлените често с вегетативни издънки, голо, разсеяно до гъсто прилегнало и разперено просто влакнесто. Листата 1,0 - 8,5 см дълги, 0,5 - 4,5 см широки, приседнали или на 0,3 - 0,8 см дълги дръжки, цели, елиптични, тясно елиптични, ланцетни, към основата клиновидно стеснени, неравномерно едро или напилено назъбени, с тънък ципест ръб и шипче на върха на зъбчетата, рядко в основата пересто нарязани, от двете страни голи или разсеяно до гъсто прилегнало просто влакнести, по ръба голи или до гъсто ресничести. Цветовете събрани в многоцветни, отстоящи на 2 - 4 см лъжливи прешлени; прицветниците 2 - 5 мм дълги, 0,5 - 1 мм широки, линейни, шиловидно източени, по средата с по-светла жилка, голи или разсеяно до гъсто просто влакнести, по ръба ресничести. Чашката 4,5 - 7,5 мм дълга, широко знънчевидна, дълбоко (до 2/3) петделна, зъбчетата широко триъгълни, към върха шиловидни, голи или разсеяно до гъсто просто влакнести, по ръба разсеяно до гъсто ресничести. Венчето 2,5 - 3,5 мм широко, двуустно; тръбицата 2 - 3 мм дълга, тясно звънеста, почти цилиндрична, гола до гъсто просто влакнеста; дяловете почти еднакви, удължено яйцевидни до яйцевидни, голи до гъсто просто влакнести и ресничести, бледожълти до охрено жълти, бели с червени петна. Стаминодиите 2 или липсват. Орехчетата 1,8 - 2,2 мм дълги, 0,9 - 1,5 мм широки, голи или на върха късо жлезисти.

Забележка. Екоклиналната изменчивост при този вид определя наличието на голямо количество форми на листата, характера на назъбването, гъстотата на овласяванетр и др., ясно свързани с постепенни преходи без таксономична стойност.

Период на цъфтеж: Цъфти:  VII - VIII, плодоноси:  VIII - IX.

Разпространение в България: По влажни места край потоци, реки и блата, на влажни и засолени почви в равнините и планините. Разпространена от морското равнище докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без най-северните части), Югозападна и Централна Азия, Японско-Китайската област.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.