BGFlora.eu

 

Lythrum salicaria L.

2123 (4). L. salicaria L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 446; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 938; Webb, Fl. Eur. II (1968) 301; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. No 942 — Обикновена блатия

Семейство: Lythraceae J. St. Hill.
Род: Lythrum L.
Вид: Lythrum salicaria L.
Българско име: Обикновена блатия

Описание:

Многогодишно растение. Корените вдървенели, често вретеновидно задебелени. Стъблото 30 - 150 (200) см високо, изправено в основата, вдървеняло, четиристенно, покрито с къси, най-често къдрави, сиво белезникави власинки, по-гъсти към върха на стъблото (рядко почти голо), просто или разклонено в горната си част. Листата приседнали, в основата закръглени и сърцевидно врязани, на върха заострени, рядко тъпи, обикновено къдраво влакнести, с една централна и 2 - 3 двойки дъговидно извити анастомозиращи странични жилки; най-долните листа яйцевидни, 1,5 - 2,0 см дълги и 0,9 - 1,3 см широки, често почти голи, по 3 в прешлени, рядко срещуположни; средните срещуположни, ланцетни или продълговато  елиптични, 3 - 10 (12) см дълги и 1,5 - 3,0 см широки, тъпи или заострени; горнитите срещуположни или последователни, тясно ланцетни, 1,5 - 3,5 см дълги и 0,6 - 1,3 см широки, заострени. Цветовете триморфни, събрани по 2 - 4 (7) в дихазии в пазвите на най-горните продълговато сърцевидни или яйцевидно сърцевидни, често антоцианово оцветени и обикновено гъсто влакнести листа, дълги 0,5 - 1,0 (1,5) см, широки 0,3 - 0,5 см; дихазиите в класовидни или класовидно метличести съцветия; цветните дръжки 1,0 - 1,5 мм дълги; прицветниците линейно шиловидни, 4 - 6 мм дълги и 0,2 - 0,3 (0,4) мм широки, червеникави, ципести, влакнести, особено отдолу и по ръба, често рано опадващи. Хипантият тръбест или тръбесто звъневиден 4,5 - 6,0 (7,0) мм дълъг и около 0,2 мм широк, с 12 жилки, влакнест. Чашелистчетата 6, широко триъгълни, ципести, обикновено червено розови, заострени, около 1 мм дълги, 0,8 мм широки, по ръба и особено към върха си ресничесто влакнести; придатъците 6, линейно ланцетни, 2 - 3 (4) мм дълги, 2 - 4 пъти по-дълги от чашелистчетата, влакнести. Венчелистчетата 6, пурпурно червени, виолетови, розово бели или бели, продълговато обратно яйцевидни, на върха обикновено закръглени, 8 - 12 (14) мм дълги и 2,0 - 3,5 (5,0) мм широки; тичинките 12, заловени към основата на хипантия, 6 срещу чашелистчетата на по-дълги дръжки, редуващи се с останалите 6, разположени срещу придатъците. Яйчникът гол, продълговато яйцевиден, 2 - 3 мм дълъг; стълбчето различно дълго (1,0 - 1,5 мм, 4 - 5 мм и 8 - 10 мм при отделните цветове), на върха с топчесто близалце, по-дълго от късите, но по-късо от дългите тичннки. Кутийката продълговато яйцевидна, гола, двугнездна, разпукваща се на върха си на два дяла, 3 - 4 (5) мм дълга и 1,5 - 2,0 мм широка. Семената ъгловато клиновидни или клиновидно яйцевидни, 0,8 - 1,0 мм дълги и 0,2 -  0,3 мм широки.

Изменчивост

var. salicaria; L. salicaria var. genuina Gr. et Gord., Fl. Fr. I (1848) 954. Стъблото и листата разредено влакнести до почти голи. Прицветниците най-малко отдолу и по ръба влакнести. Разпространено в границите на вида.        

var. tomentosum (Mill.) DC., Prodr. III (1828) 83; Hayek, 1. c.; L. lomentosum Mill., Gard. Diet. ed. 8 (1768) 2; L. cinereum Griseb., Spic. Fl. Rum. Bithyn. I (1843) 110; L. salicaria var. cinerescens Vis., Fl. Dalm. III (1850-52) 197. Стъблото в основата разредено влакнесто; листата от двете страни с гъсти белезникави, къдрави и къси, прави, сравнително груби власинки. Съцветието гъсто бяло влакнесто. Разпространено в границите на вида. 

var. intermedium (Ledeb.) Koehne in Engl Bot. Jahrb. 1 (1881) 327; L. intermedium Ledeb. in Turcz., Bull. Soc. Mosc. (1838) 92; L. salicaria var. glabratum Ledeb., Fl. Ross. IV (1846) 127. Голо растение; прицветниците, понякога и листата по ръба късо ресничести; чашката гола, рядко по жилките, както и стъблото по ръбовете късо влакнести

Стопанско значение. Медоносно и медицинско растение. Съдържа дъбилни вещества, пектин, следи от алкалоиди, гликозида саликарин и др.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII, плодоноси: VII - X.

Разпространение в България: По влажни ливади, по тирове на оризищата, около заблатени участъци, край реки, потоци и др. Разпространено, от морското равнище докъм 1700 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (на север до 67° с. ш.), Азия (на юг до 30° с. ш.), Северна Африка (Алжир, Северна Америка).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.