BGFlora.eu

 

Malva neglecta Wallr.

2053 (6). M. neglecta Wallr., Syll. Pl. Nov. Ratisbon. (Königl. Baier. Bot. Ges.) I (1824) 140; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 548; Dalby, Fl. Eur. II (1968) 251; M. rotundifolia L. Sp. Pl. ed. 1 (1753) 688 p. p.; M. borealis auct. bulg. non Wallm.; M. vulgaris Ten., Fl. Neopol. Prodr. Suppl. I (1811— 1815) 62 — Незабележим слез

Семейство: Malvaceae Juss.
Род: Malva L.
Вид: Malva neglecta Wallr.
Българско име: Незабележим слез

Описание:

Едногодишно до многогодишно растение. Корените вретеновидни, месести. Стъблата 7 - 60 см дълги, лежащи или възходящи, рядко изправени, разклонени от основата, със звездовидни власинки и единични прости или в снопчета власинки. Прилистниците 3 - 4 мм дълги, несиметрично яйцевидни до триъгълно яйцевидни, зелени или ципести, влакнести, по ръба ресничести. Листата 15 - 60 мм дълги и 10 - 35 мм широки, бъбрековидни до почти кръгли, с 5 - 7 неясни, закръглени, кръгло назъбени дялове; отгоре влакнести до почти голи; отдолу влакнести; дръжките 20 - 270 мм дълги, разпръснато влакнести. Цветните дръжки до 40 мм дълги, влакнести, с единични жлезисти власинки; при плод хоризонтални или наведени надолу. Цветовете многобройни; по 2 - 6, рядко единични в пазвите на листата от основата на стъблото. Външните чашелистчета 3 - 5 мм дълги, линейни до линейно ланцетни, влакнести, по ръба ресничести; вътрешните 4 - 7 мм дълги, сраснали до половината, със широко триъгълно яйцевидни, заострени свободни дялове; от двете страни влакнести, по ръба ресничести; при плод неразрастващи се, почти обхващащи последния. Венчелистчетата 8 - 14 мм дълги, обратно яйцевидни, на върха врязани, нокътът копринесто влакнест; розови, бледолилави до белезникави, с по-тъмни жилки. Тичинковата тръбица около 6 мм дълга, с къси, наведени надолу власинки. Плодът 6 - 8 мм в диаметър, разпадащ се на 10 - 16 кафяво зелени плодни дялчета; тръбната стена на последните закръглена, гладка до незначително набръчкана, едва набраздена, влакнеста до гола; страничните стени гладки, мъхнати до голи; ръбовете тъпи. Семената белезникави до тъмнокафяви, с повече или по-малко изразени ямички, голи.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - IX.

Разпространение в България: Из тревисти предимно рудерални места, край пътищата, в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без крайния север и юг), Западна (до Вайкал и Тибет) и Югозападна Азия (Мала Азия), Северозападна Африка. Въведено в Северна и отчасти в Южна Америка (Чили) и в Австралия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, БАН, София, (1979)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.