BGFlora.eu

 

Melampyrum arvense L.

2884 (2). M. arvense L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 605; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., III (1929) 199; Şoó et Webb, Fl. Eur. III (1972) 254 — Полска гайтаника

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Melampyrum L.
Вид: Melampyrum arvense L.
Българско име: Полска гайтаника

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото 15 - 50 см високо, изправено, в основата почти цилиндрично, в горната част повече или по-малко четириръбесто, покрито с къси бели, прилегнали власинки, просто или разклонено; разклоненията 5 - 15 (20) см дълги, обикновено дъговидно извити нагоре. Листата 2 - б (7) см дълги, 5 - 8 (10) мм широки, ланцетни, рядко линейни, 2 - 6 см дълги, 2 - 5 мм широки, често възмесести, към върха постепенно стеснени и заострени, по ръба с остри зъбчета, от двете страни изцяло или най-малко по жилките покрити с къси бели власинки; долните целокрайни, по време на цъфтежа най-често опадващи; средните целокрайни или както и горните в основата с по 2 - 4 линейно ланцетни или линейно шиловидни, 3 - 7 мм дълги зъбчета. Без или със 1 - 4 двойки интеркаларни листа. Цветовете развиващи се от III - IV възел нагоре. Съцветието плътен цилиндричен клас, 3,5 - 10 (14) см дълъг и 2 - 2,5 см широк. Прицветниците плоски, яйцевидни или яйцевидно ланцетни, (1,7) 2,2 - 2,5 см дълги и 3 - 7 мм широки; пурпурни или бледозелени до почти белезникави, в основата с (4) 6 - 8 и повече точковидни, черни или кафяви нектарници, разположени обикновено в 2 реда или по-рядко без тях, голи или късо влакнести, дълбоко гребеновидно назъбени; зъбците линейно шиловидни, осилесто заострени, 3 - 8.(9) мм дълги. Чашката 13 - 18 (20) мм дълга, почти равна на венечната тръбица, покрита с 0,1 - 0,3 мм дълги власинки, разсечена до средата или по-дълбоко; зъбците линейно шиловидни, 8 - 12 мм дълги, често навън дъговидно извити; по ръба и по жилките късо влакнести. Венчето 20 - 25 мм дълго, затворено, обикновено розово или пурпурно, рядко жълто, отвън късо влакнесто, в гърлото, а често и на долната устна със жълто или бяло петно; долната устна със завит нагоре ръб. Прашниците с почти еднакво дълги придатъци. Яйчникът гол; стълбчето 6 - 8 пъти по-дълго от яйчника, от основата извито нагоре, а под долната устна — надолу. Кутийката 6 - 10 (12) мм дълга и 4 - 7 мм широка, обратно яйцевидна, по-къса от чашката. Семената заедно с придатъка 6 - 7 мм дълги и 3,5 - 4,5 мм широки, яйцевидни, кафеникави или възчерни.

Изменчивост

1   Междувъзлията многобройни, къси; листата тясно ланцетни, 0,5 - 1 см широки ............................................................. 2
1* Междувъзлията малобройни, удължени; листата (0,8) 1 - 1,7 см широки, възмесести ....................... subsp. schinzii (Ronn.) Ronn., Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich LV (1910) 310;
M. schinzii Ronn. in Schinz et Кеll., Fl. Schweiz, ed. 3,1 (1909) 488; M. arvense var. schinzii (Ronn.) Paucâ et Nyár., Fl. R. P. Rom. VII (1960) 628; Стоян., Стеф., Китан., Фл. Бълг., изд. 4, II (1967) 978. С. Рила (Самоковско). Планински екотип.
2 Стъблото просто или с няколко двойки къси, стерилни разклонения; без интеркаларни листа или с 1 двойка; цветовете развиващи се от VIII - XII възел нагоре .......................... subsp. arvense. Разпространено. Плевелен екотип.
2* Стъблото с множество цъфтящи разклонения; интеркаларните листа 3 - 4 двойки; цве­товете развиващи се от XII - XVI възел нагоре ......... subsp. pseudobarbatum (Schur) Wettst Denkschr. Akad. Wiss. Wien LXX (1900) 332: M. psedobarbatum Schur, Verb. Mitt. Siebenb. Ver. Naturwiss. IV (1835) 56; M. arvense subsp. pseudobarbatum (Schur) Hayek, op. c. 200; M. arvense var. pseudobarbatum (Schur) Nydr., Kv. Fl. (1941 - 1944) 481; Стоян., Стеф., Китан., 1. c. Разпространено. Есенен екотип.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII, плодоноси:  VII - IX.

Разпространение в България: Из пасища, посеви, храсталаци и ливади в низини и планини. Разпространено, от морското равнище докъм 1600 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Северна (Скандинавски полуостров), Средна и Атлантическа Европа, Средиземноморие, Кавказ.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.