BGFlora.eu

 

Melampyrum pratense L.

2887 (5). M. pratense L., Sp, Pl. ed, 1 (1753) 605; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 205; Şoó et Webb, Fl. Eur. III (1972) 256; M. pratense subsp. heracleoticum auct. Stoj., Stef., non Boiss. et Orph.— Ливадна гайтаника

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Melampyrum L.
Вид: Melampyrum pratense L.
Българско име: Ливадна гайтаника

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото 10 - 30 (50) см високо, изправено, в основата почти цилиндрично, от средата нагоре тъпо четириръбесто, голо или в горната част покрито с къси, редки, обърнати надолу власинки, понякога само по 2 срещуположни надлъжни линии, просто или разклонено; разклоненията 1 - 2 двойки, тънки, косо насочени нагоре. Листата 4 - 9 см дълги, (3) 5 - 12 мм широки, яйцевидно ланцетни, продълговато ланцетни или линейно ланцетни, в основата стеснени, към върха постепенно заострени, голи или от двете страни разпръснато късо влакнести, а по ръба с къси твърди реснички; долните и средните приседнали, целокрайни; горните на 1 - 1,5 мм дълги дръжки и в основата с по 2 - 4 (6) зъбчета отстрани. Без интеркаларни листа или 1 - 5 двойки. Цветовете развиващи се от III - IV възел нагоре. Сьцветието рехав, едностранен класовиден 2 - 7 см дълъг и около 1 см широк грозд. Прицветниците зелени, листоподобни, плоски, около 1,7 см дълги и 2,5 - 4 мм широки; долните в основата закръглени, обикновено целокрайни; средните и особено горните по-широки, в основата често клиновидно стеснени и с по 2 - 4 зъбчета отстрани. Цветовете на 1 - 2 мм дълги дръжки, отначало изправе­ни, по-късно хоризонтално разположени; чашката тръбеста, 7 - 8 мм дълга, гола, рядко по жилките и по ръба на зъбците с къси твърди власинки; зъбците 4,5 - 5 мм дълги, около два пъти по-дълги от тръбицата, еднакви. Венчето 1 - 1,8 (2) см дълго, повече или по-малко затворено, около два пъти по-дълго от чашката, лимонено жълто или бяло, рядко тръбицата и долната устна с пурпурни жилки; венечната тръбица права, равна на чашката, горната устна силно сплесната отстрани, по ръба кадифено влакнеста, долната малко по-дълга, слабо отклонена от нея. Яйчникът гол; стълбчето извито нагоре, 5 - 7 пъти по-дълго от него. Кутийката 8 - 10 мм дълга, 4 - 5 мм широка, яйцевидна, късо заострена, с около 1/3 по-дълга от чашката, гола. Семената продълговати 5 - 6 мм дълги, около 2,5 мм широки, гладки.

Изменчивост

1  Стъблото обикновено с дълги разперени или насочени нагоре разклонения; интеркаларните листа 1 - 5 двойки, рядко липсват ..................................................................................................................................................................................................................... 2
1* Стъблото неразклонено или с 1 - 2 двойки къси, насочени нагоре стерилни разклонения; без интеркаларни листа ...................................... subsp. oligocladum (Beauv.) Şoó, Feddes Repert., XXIV (1927) 180; M, pratense var. oligocladum Beauv., Şoó. Soc. Phys. Hist. Nat. Geneve, XXXVIII, 6 (1916) 493; Стоян., Стеф., Китан., Фл. Бълг. изд. 4, II (1967) 978. Средна Стара планина (Етрополе). Летен екотип.
2   Цветовете бели, най-много устните жълти, развиващи се от IV - VIII възел (вкл. котиледоннrят възел) нагоре. Интеркаларните листа 3 - 5 двойки ...... subsp. commutatum (Tausch ех Kern.) Britton, Trans. Proc. Bot. Soc.Edinb. XXXIII (1943) 371 ; M. commutatum Tausch ex Kern., Österr. Bot. Zeitschr. XX (1870) 271; M. pratense f. commutatum Beauv. ex Schinz et Кеll. Fl. Schw. ed. 3 (1914) 306; Стоян., Стеф., Китан., op. c., 979. Разпространено. Есенен екотип.
2* Цветовете жълти, развиващи се от III - IV възел нагоре. Без или със 1 - 2 двойки интеркаларни листа ………… subsp. pretense; M. vulgatum Pars., Syn. II (1807) 151; M. Pratensesubsp. vulgatum (Pers.) Ronn., Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich LV (1910) 320. Разпространено. Планински екотип           
3  Стъблото разклонено от средата нагоре; разклоненията изправени. Интеркаларните листа 1 - 2 двойки ....………… f. pretense. Разпространено.
3* Стъблото от основата разклонено; разклоненията дъговидно извити. Без интеркаларни листа .......................………..……. 4
4   Листата елиптично ланцетни, 8 - 15 мм широки ………. f. lanceolatum Spenn, Fl. Frib. II (1926) 367; M. pratense f. vulgatum Stoj., Stef. et Kitan., op. c. 979. Разпространено.
4* Листата яйцевидно ланцетни, 2 - 3,5 см широки ……………….. f. ovatum Spenn.; Hayek, op. c., 206; Стоян., Стеф., Китан., 1. с. Разпространено.

Период на цъфтеж: Цъфти: V -  VII, плодоноси: VII - IX.

Разпространение в България: Из гори, храсталаци и горски поляни в низини и планини. Разпростра­нено, от морското равнище докъм 1600 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.