BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Orchis pallens L.

Семейство: Orchidaceae   Lindl.
Род: Orchis L.
Вид: Orchis pallens L.
Българско име: Бледен салеп

Описание:

Orchis pallens L.

Blasses Knabenkraut

Beschreibung: Pflanze mittelgroß, 15 - 40 cm hoch. Laubblätter 4 - 6, am Grunde rosettig gehäuft. Die 3 - 5 Grundblätter sind ungefleckt und glänzend, 6 - 11 cm lang und 1,5 - 4cm breit. Nach oben folgen 1 - 2 scheidenartige Stengelblätter. Der Blütenstand ist 4 - 7 cm lang und besitzt zahlreiche, maßig dicht stehende Blüten. Die Tragblätter sind hautig und hellgelb gefärbt, etwa so lang wie der Fruchtknoten. Die Blüten sind relativ groß und hellgelb gefärbt, ohne jede Zeichnung. Rosa oder rot gefärbte Blüten zeigen einen Hybridisierungseinfluß mit Orchis mascula an. Die seitlichen Sepalen sind vollständig zurückgeschlagen, eirund und nicht zugespitzt, 8 - 9 mm lang. Die Petalen sind 5 - 6 mm lang und wölben sich mit dem mittleren  Sepal über das Säulchen. Die Lippe ist dreilappig mit vorgezogenem Mittellappen, flach ausgebreitet oder an den Rändern leicht zurückgeschlagen, 6 - 7 mm lang und 7 - 8 mm breit. Der Sporn ist leicht aufwärts gebogen, am Ende stumpf, 12 – 14 mm lang und etwas länger als der Fruchtknoten. Die Blüten riechen unangenehm.
Blütezeit: Von Anfang April bis Ende Mai, eine der frühesten Arten in Mitteleuropa.
Hohenverbreitung: Von der Ebene bis etwa 2300 m.
Standort: Waldpflanze in Buchen-, Kiefern- und Tannenwäldern auf kalkhaltigen Böden.
Naturschutz: In Mitteleuropa selten und gefährdet.
Bastarde: Häufig mit O. mascula, selten mit O. provincialis.
Bildnachweis: 30.4.1978, Tripolis (Peloponnes), E. Willing.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Orchis pallens L.

Описание: растение среден размер, 15 - 40 см високо. Листата 4 - 6, в основата струпани розетки. Трите до пет основни листа са без петна и лъскави, дълги 6 - 11 см и 1.5 – 4 см широки. Нагоре следват 1 - 2 ножовидни, стъблени листа. Съцветието е 4 - 7 см дълго, и има множество, раавномерно подредени,  гъсто разположени цветове. Прицветниците са кожесто и бледо жълто оцветени, и са толкова дълги, колкото яйчника. Цветовете са сравнително големи и светло жълто оцветени, без никаква рисунка. Розово или червено  оцветените цветове показват влияние за хибридизация с Orchis mascula. Страничните чашелистчета са напълно обърнати назад, яйцевидни и не са заострени, 8 - 9 мм дълги. Страничните венчелистчетата са 5 - 6 мм дълги и обвиват заедно с централната чашелистче стълбчето. Устната е триделна с издаден напред среден дял, широк и  плосък или по ръбовете слабо подвит назад, 6 - 7 мм  дълъг и 7 – 8 mm широк. Шпората  е огъната слабо нагоре, тъпа в края си, 12 - 14 mm дълга и малко по-дълга от яйчника. Цветовете миришат неприятно.
Период на цъфтеж: от началото на април до края на май, един от най-ранните видове в Централна Европа.
Разпространение по надморска височина: От молско равнище до около 2300 метра.
Местообитание:  Горско растение - в букови, борови и елови гори върху варовикови почви.
Природозащитни мерки: В Средна Европа се среща рядко и е застрашен вид,
Хибриди: Често пъти с O. mascula, рядко с O. provincialis.
Произход на снимката: 30.4.1978, Tripolis (Peloponnes), E. Willing.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

641 (11). O. paliens L. Mant. PL Alt. I I (1771) 292; O. sulphurea Sims Bot. Mag. (1825) t. 2569; Hayek Prodr. Fl. Penins;Balc. Ш (1933) 391 — Бле­ден салеп

Многогодишни растения. Грудките овални. Стъблото до 30 см високо. Листата длъгнесто овални, без петна. Прицветниците жълтеникави, ланцетни, с по една жилка, по-дълги от яйчниците. Цветовете бледожълти, с аромат на бъзов цвят или на момина сълза. Околоцветните листчета длъгнесто овални, тъпи, двете външни разперени, другите събрани в шлем. Устната триделна. Страничните дялове закръглени. Средният малко по-дълъг от тях. Шпората цилиндрична, малко по-къса от яйчника, извита нагоре.
"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VI.

Разпространение в България: В храсталаците, светлите гори, горските поляни и сечища, по-рядко в планинските и предпланинските пасища на Стара планина и планините на Югозападна България и. др., като се среща до 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Франция, Италия, Германия, Унгария, Австрия, Полша, Балкански полуостров, Крим, Кавказ, Мала Азия.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  "Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982), "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

1.

2.

3.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved