BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Orchis purpurea Huds.

Семейство: Orchidaceae   Lindl.
Род: Orchis L.
Вид: Orchis purpurea Huds.
Българско име: Пурпурен салеп

Описание:

Orchis purpurea Huds.

Purpur-Knabenkraut

Beschreibung: Pflanze groß und kräftig, 25 - 80 cm hoch. Laubblätter 4 - 8, am Grunde rosettig gehäuft. Die 3 - 6 Grundblätter gehören zu den größten der Gattung. Sie sind 6 - 17 cm lang und 2 - 6 cm breit, dunkelgrün glänzend. Nach oben folgen 1 - 2 scheidige Stengelblätter. Der Blütenstand ist groß und breit, 5 - 20 cm lang und reichblütig. Die Tragblätter sind häutig und nur 1/3 so lang wie der Fruchtknoten. Die Blüten gehören zu den größten der Gattung. Die Sepalen und Petalen bilden einen dichten Helm, der auf der Außenseite purpurn gefärbt ist, die Innenseite ist etwas heller. Die Sepalen sind 13 mm lang, die Petalen kleiner. Die Lippe ist tief dreigeteilt, der Mittellappen nochmals zweigeteilt. Der Mittellappen ist 4 - 5mal größer als die schmalen Seitenlappen, in der Form sehr variabel. Die Lippe ist hell gefärbt, 10 - 14 mm lang und 12 - 13 mm breit und mit zahlreichen purpurnen Papillen besetzt. Der Sporn ist 4 mm lang, 1/3 so lang wie der Fruchtknoten und abwärts gerichtet.
Blütezeit: Mitte April bis Anfang Juni.
Höhenverbreitung: Von der Küste bis 1500 m.
Standort: Schattenliebende Pflanze lichter Wälder und Gebüsche, auf kalkreichem Boden.
Naturschutz: Die stattliche Pflanze ist im gesamten Areal meist selten.
Bastarde: Nachgewiesen mit O. mascula, militaris und simia, tridentata und Aceras. Bildnachweis: 3.5.1981, Triest (Nordostitalien), H. Baumann.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Orchis purpurea Huds.

Описание: Растение високо и едро, 25 - 80 см високо. Листата 4 - 8, в основата струпани в розетка. Приосновните  3 - 6  листа са сред най-едрите в рода. Те са 6 - 17 см дълги и 2 - 6 см широки, тъмно зелени лъскави. Нагоре следват 1 - 2 ножовидни стволови листа. Съцветието е едро и широко, 5 - 20 см дълго и с много цветове. Прицветниците са кожести и само на 1/3 от размера на  яйчника. Цветовете са сред най-големите на рода. Чашелистчета и венчелистчета образуват плътен шлем, който е оцветен лилаво отвън, отвътре е малко по-светъл. Чашелистчета са дълги 13 мм, венчелистчетата са по-дребни. Устната е дълбоко разделена на три части, средният дял отново е разделен на две. Средният дяле 4 - 5 пъти по-голям от тесните странични дялове, и по форма е силно променлив. Устната е светло оцветена, 10 - 14 мм дълга и 12 - 13 мм широка, осеяна с многобройни лилави папили. Шпората е около 4 мм дълга, 1/3 от дължината на яйчника и е насочена надолу.
Период на цъфтеж: от средата на април до началото на юни.
Разпространение по надморска височина: От морския бряг до 1500 m.
Местообитание:  сенколюбиво растение, расте в разредени гори и храсти, върху варовити почви.
Природозащитни мерки: Дригиналното растение обикновено е рядко в цялия си ареал.
Хибриди: доказани с О. mascula, militaris и simia, tridentata и Aceras.
Произход на снимката: 03.05.1981, Триест (Североизточна Италия), H. Baumann .
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

639 (9). O. purpurea Huds. Fl. AngL ed. 1 (1762) 334; O. fusca Jacq. Fl. Austr. IV (1776) 307;. Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 390 —Пур­пурен салеп

Многогодишни растения. Грудките овални. Стъблото до 75 см (1 м) височина, с 4 - 5 едри длъгнести листа, горните от които обгръщат стъблото. Съцветието гъсто, цилиндрично или овално. Прицветниците дребни, овално ланцетни, с по една жилка. Външните околоцветни листчета овални, заострени, вътрешните ли­нейно ланцетни, всички събрани в тъмен, червенокафяв островърх шлем, тъмнопурпурни или розови с червени точки. Устната обикновено белезникава, с пересто разположени пурпурни линии и точици, триделна. Страничните дялове линейни, косо отрязани, средният към основата си клиновиден, от­пред разширен и разсечен на две под остър ъгъл, с длъгнести назъбени делчета и с осилче или зъбче в изреза. Шпората цилиндрична, около два пъти по-къса от яйчника.
"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VI  

Разпространение в България: В редките храсталаци и гори, в сечищата и прочие, от морското крайбрежие (Варна) до 1000 м надморска височина.  На различни, места в страната, но не много често.
Общо разпространение:

Защитен статус:  Видът не е ащитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: "Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982), "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

1. 2.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

*   *   *

9. 10.

11. 12.

13. 14.

15. 16.

17. 18.

19.

7. май 2016
Край магистрала „Люлин” при град София

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved