BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Orchis simia Lam.

Семейство: Orchidaceae   Lindl.
Род: Orchis L.
Вид: Orchis simia Lam.
Българско име: Маймунски салеп

Описание:

Orchis simia Lam.

Affen-Knabenkraut

Beschreibung: Pflanze mittelgroß, 20 - 45 cm hoch. Laubblätter 3 - 6, am Grunde rosettig gehäuft. Die 2 - 4 Grundblätter sind glänzend hellgrün und ungefleckt, länglich-eiförmig, 6 - 15 cm lang und 2,0 - 4,5 cm breit. Nach oben folgen 1 - 2 scheidige Stengelblätter. Der Blütenstand ist kurz zylindrisch, 3 - 7 cm lang und reichblütig. Die Tragblätter sind sehr kurz und lang zugespitzt, etwa halb so lang wie der Fruchtknoten. Die Blüten sind mittelgroß und blühen von oben nach unten auf. Die Perigonblätter bilden einen Helm mit frei abstehenden Spitzen. Er ist auf der Außenseite weiß bis rosa gefärbt, die Nerven sind dunkler. Die Sepalen sind etwa 10 mm lang, die Petalen deutlich kleiner. Die Lippe ist tief dreigeteilt, der Mittellappen nochmals tief zweigeteilt. Die Seitenlappen und die beiden Teillappen des Mittellappens sind lang und schmal, an den freien Enden aufwärts gebogen und dunkelrot gefärbt. Der mittlere Teil der Lippe ist weiß bis rosa gefärbt und mit dunkelroten Papillen besetzt. Der Mittellappen besitzt am Grunde ein rotes Zähnchen. Der Sporn ist zylindrisch und hell gefärbt, abwärts gerichtet und halb so lang wie der Fruchtknoten. Seine Länge betragt 5 mm.
Blütezeit: Anfang März bis Ende Mai.
Höhenverbreitung: Von der Küste bis etwa 1500 m.
Standort: Kalkliebende Art der Trockenrasen, lichter Wälder oder Gebüsche.
Naturschutz: Nach der Bundesartenschutz-Verordnung vom Aussterben bedroht.
Bastarde: Nachgewiesen mit O. italica, militaris, purpurea, ustulata und Aceras.
Bildnachweis: 1.5.1981, Istrien bei Koper (Nordjugoslawien), H. Baumann.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Orchis simia Lam.

Описание: Растение среден размер, 20 - 45 см високо. Листата 3 - 6, събрани в основата в розетка. Приосновните 2 - 4 листа са блестящо светлозелени и без петна, продълговато яйцевидни, 6 - 15 cm дълги и 2,0 - 4,5 см широки. Нагоре следват 1 - 2 разделени стволови листа. Съцветието е късо цилиндрично, дълго 3 - 7 см и с много цветове. Прицветниците са много къси и удължено заострени, около половината от дължината на  яйчника. Цветовете са средни по размер и цъфтят от горе надолу. Листчетата на цвета, образуващи шлем със свободно отдалечени върхове. Той е оцветен от външната си страна бяло до розово, жилките са по-тъмни. Чашелистчета са дълги около 10 мм, венчелистчетата значително по-малко. Устната е дълбоко разделена на три части, средният дял още веднъж е дълбоко разделен на две. Страничните дялове и двата дяла на средния дял са тесни и дълги, и свободните им краища са завити нагоре и са оцветени тъмно червено. Средната част на устната е оцветена бяло до розово, и е изпълнена с тъмночервени папили. Средният дял има в долната си част червено зъбче. Шпората е с цилиндрична форма и светло оцветена, насочена е надолу и е дълга, наполовина от дължината на яйчника. Неговата дължина е 5 мм.
Период на цъфтеж:  от началото на март до края на май.
Разпространение по надморска височина: От крайбрежието на морето до около 1500 m.
Местообитание:  Калцифилен вид, на сухи поляни, светли гори или гъсталаци.
Природозащитни мерки: Според федералното законодателство за защита на защитени  видове е застрашен от изчезване.
Хибриди:  Доказани с O. italica, militaris, purpurea, ustulata и Aceras.
Произход на снимката: 05.01.1981, Истрия при Копер (Северна Югославия), H. Baumann.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

637 (7). O. simia Lam. Fl. Frang. Ill (1778) 507; O. tephrosanthos Vill. Pl. Dauph. II (1787) 32; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 389—Маймунски салеп

Многогодишни растения. Грудките овални. Стъблото до 40 см високо. Листата обикновено 4, длъгнесто овални, плоски, с лъскава повърхност и един влагалищен лист, обгръщащ стъблото. Съцветието гъсто, овално. Прицветниците дребни, за­кръглени. Околоцветните листчета длъгнести, заострени, бледосивочервеникави, с пурпурни жилки, всички събрани в шлем. Устната по-дълга от шлема, пурпурна, при основата си бяла с червеникави точици, отгоре по сре­дата с брадавички, триделна. Страничните дялове тясно линейни. Средният дял разсечен на две тясно линейни делчета, еднакви със страничните дялове, със зъбче или осилче помежду им. Всички дялове дъговидно извити. Шпо­рата бухалковидно цилиндрична, около два пъти по-къса от яйчника.

Изменчивост

var. laxiflora Boiss. Fl. Or. V (1884) 63. Съцветието рядко, до 8 см дълго. .Заедно с типичното растение (при Коларовград и др.).

Подобно на двата следващи вида растението при изсушаване издава силен мирис на кумарин.

"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: IV -  VI.

Разпространение в България: По слънчеви тревисти склонове, в светлите храсталаци и горички, в горските поляни, особено често върху варовик или льос, от низините до около 1800 м надморска височина, в различни части на страната. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

      Общо разпространение: Атлантическа и Южна Евррпа, Югоза­падна Азия до Туркестан, Северна Африка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: "Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982), "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

1.

1. Orchis simia Lam.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.