BGFlora.eu

 

Orlaya grandiflora (L.) Hoffrn.

2183 (2). O. grandiflora (L.) Hoffrn., Gen. Umbell. ed. 1 (1814) 58; Hayek. Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1927) 1053; Heywood, Fl. Eur. II (1968) 373; Caucalis grandiflora L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 240 — Едроцветно срамливче

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae}
Род: Orlaya Hoffm.
Вид: Orlaya grandiflora (L.) Hoffrn.
Българско име: Едроцветно срамливче

Описание:

Едногодишно растение. Коренът тънък, вретеновиден, неразклонен. Стъблото 10 - 50 (-80) см високо, изправено, неразклонено или почти от основата разклонено, голо. Листата 2 до 3 пъти пересто наделени, голи или по жилките отдолу разредено четинести и по края грапаво ресничести; долните с дръжки, разширени към основата в бяло ципести влагалища и с 5 - 8 двойки дялове от първи порядък; горните приседнали; главните дялове закръглено яйцевидни, тъпи; крайните дялове линейни остри, около 1 мм широки, целокрайни, късо островърхи; най-горните листа често напълно редуцирани. Сложните сенници около 5 см в диаметър; главните лъчи 5 - 12, от вътрешната страна фино грапави, в основата с обвивка от 5 ланцетни, заострени, в средата зеленикави с белезникава надлъжна жилка, по края със широка бяло ципеста ивица ресничести листчета, почти равни по дължина на лъчите или малко по- къси. Сенниците с 2 - 4 плодникови и много тичинкови цветове; прицветниците (3-) 5 (-8), елипсовидно ланцетни, късо заострени, по-дълги от цветните дръжки. Венчелистчетата бели, продълговато обратно сърцевидни; външните от крайните цветове на сенниците 8 - 13 (-18) мм дълги, до 8 пъти по-дълги от останалите. Плодовете (6-) 7 - 9 мм дълги и (3-) 4 - 5 мм широки, яйцевидни или яйцевидно ланцетни; главните ребра почти незабележими, гъсто четинесто влакнести; гръбните вторични ребра по­крити с 2 - 3 редици леко извити напред и несвързани в основата помежду си шипчета, по-къси, отколкото ширината на плодовете.

Стопанско значение. Плевел. В надземната част е установен флавоноловият агликон кверцетин.

„Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982)

*   *   *   *   *

O. grandiflora, white laceflower, is well-known and widely cultivated as an ornamental in the UK and elsewhere. It has gained the Royal Horticultural Society’s Award of Garden Merit.[2][3]

From Wikipedia, the free encyclopedia

*   *   *   *   *
Wikipedia does not have an article with this exact name. Please search for Orlaya grandiflora in Wikipedia to check for alternative titles or spellings.


O. grandiflora, white laceflower, is well-known and widely cultivated as an ornamental in the UK and elsewhere. It has gained the Royal Horticultural Society’s Award of Garden Merit.[2][3]

From Wikipedia, the free encyclopedia

*   *   *   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII.

Разпространение в България: По тревисти и каменисти места, из ливади, храсталаци и светли дъбови гори, край пътища, като плевел из житни и окопни култури и главно лозя. Разпространено, докъм 900 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Южна, Централна и Западна Европа (на север до Белгия), Средиземноморие, Кавказ, Централна и Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982), Wikipedia, the free encyclopedia

1. 2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.