BGFlora.eu

 

Oxalis acetosella L.

1908 (2). 0. acetosella L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 433; Boiss,, Fl. Or. I (1867) 866; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 568; Young, Fl. Eur. II (1968) 192; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. № 681— Обикновено киселиче, заешки киселец

Семейство: Oxalidaceae R. BR.
Род: Oxalis L.
Вид: Oxalis acetosella L.
Българско име: Обикновено киселиче, заешки

Описание:

Многогодишно растение. Коренището тънко, пълзящо на повърхността на почвата, покрито с месести червеникави остатъци от приосновните листа; растения без надземни стъбла. Прилистници липсват. Листата тройни, излизат направо от коренището, на 2 - 10 см дълги, тънки, влакнести дръжки; листчетата 1,0 - 2,7 см дълги и 1,5 - 3,0 см широки, обратно сърцевидни, почти приседнали, по ръба и от двете страни рядко просто прилегнало влакнести. Цветовете единични. Цветните дръжки 2 - 10 см дълги, рядко влакнести, превишаващи листата и излизащи направо от коренището. Прицветниците два, срещуположно разположени около и над средата на цветната дръжка, 2,5 - 3,0 мм дълги, ланцетни, тъпи, дълго просто влакнести. Чашелистчетата 4 - 5 мм дълги, 1,0 - 1,5 мм широки, 2 - 3 пъти по-къси от венчелистчетата, продълговато ланцетни, затъпени, по ръба и понякога отдолу по средната жилка влакнести. Венчелистчетата 8 - 15 мм дълги, обратно яйцевидни, бели с розови или виолетови жилки, често в основата със жълто петно. Късните цветове без венчелистчета и клейстогамни. Тичинките със сраснали в основата дръжки, с продълговати прашници. Кутийката 3 - 4 мм дълга, яйцевидна или продълговато яйцевидна, гола. Семената 2 - 3 мм дълги, яйцевидни, светло кафяви, надлъжно наребрени.

Период на цъфтеж: Цъфти:  IV - VIII, плодоноси  VI - IX.

Разпространение в България: По влажни, сенчести, песъчливи и крайпоточни места. Разпространено, с изключение на Черноморско крайбрежие и Дунавска равнина, обикновено в горите, от 400 докъм 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Азия (без северните арк­тически зони), Северозападна Африка, Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VII, БАН, София, (1979)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.