BG Flora.eu

Pulmonaria  rubra Schott.

Pulmonaria. rubra Schott., Bot. Zeit., 9 (1851) 395; Vel., FI. Bulg. (1891) 395; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1928) 73; Merxm., et Sauer, Fl. Eur., Ill (1972) 101; P. rubra var. dacica auct. Stoj. et Stef., Ôë. Áúëã., èçä., 1, II (1925) 909, non Simonk. Червена медуница

Семейство:  BORAGINACEAE   JUSS.  -  ГРАПАВОЛИСТНИ  

Род:  PULMONARIA L.  -  МЕДУНИЦА, МЕЧА ПИТА  

Вид:  Pulmonaria  rubra  Schott. 

Българско име:  Червена медуница

Описание:

Многогодишни растения. Коренището късо, с кафяви шнуровидни придатъчни корени. Цветоносното стъбло 20—30 см високо, ръбесто, четинесто, влакнесто, в горната част и жлезисто влакнесто. Летните листа 5—18 см дълги, 3—8 см широки, елиптични, яйцевидни или ланцетни, изведнъж или постепенно стеснени в тясно-крилата дръжка, почти равна на петурата, без петна (рядко с петна), влакнести, със сравнително дълги полуприлегнали власинки, примесени с къси четинки и жлезисти власинки; стъбловите листа 3—9 см дълги, 1—3 см широки, ланцетни до яйцевидни или елиптично ланцетни, от двете страни късо четинести, низбягващи, долните клиновидно стеснени в основата, средните и горните приседнали. Съцветията гъсти, при плода силно удължаващи се, късо четинести и дълго жлезисто влакнести. Чашката 10—12 мм дълга, тръбеста, при плода разрастваща се, с остри триъгълни зъбци, късо четинесто  жлезиста. Венчето 16 - 18 мм дълго, червено, запазващо баграта си до края на цъфтежа (по-рядко бяло), фуниевидно, тръбицата влакнеста отвътре под пръстена от власинки. Орехчетата киловидни, черни, лъскави, бяло влакнести.

Изменчивост

F. rubra. Цветовете червени. Разпространено в границите на вида.

F. alba. Kitan., Penev et Vyhodz., Год. Соф. унив., LII 1, (I960) 134. Цветовете бели. Западна Стара планина, Знеполски район.

Период на цъфтеж: 

Цъфти IV—V, плодоноси VI— VII.

Разпространение в България: 

Из влажни, сенчести, каменливи и гористи места в предпланините и планините. Североизточна България (разпръснато), Предбалкан, Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Беласица, Пирин, Рила, Родопи, от 600 до към 1800 м надморска  височина . Конспект на висшата флора на България = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение: 

Балкански полуостров (Югославия, Албания), Източни Карпати (Румъния, Западна Украйна).

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение:

не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: 

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)  

 

  1.             2.             3.

Pulmonaria rubra 1.    Pulmonaria rubra 2.    Pulmonaria rubra 3.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.