BGFlora.eu

 

Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb.

1063 (4). P. montana (Hoppe) Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 11 (1832)733; Rummelsp., Rep. Spec. Nov. 71, 1 - 3 (1965) 26; Anemone pratensis var. montana (Hoppe) Stoj. et Stef., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 453; A. pratensis subsp. montana (Hoppe) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 321; A. montana Hoppe, Deutsch. Fl. 46 (1826) t. 4 — Планинско котенце

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Pulsatilla Mill.
Вид: Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb.
Българско име: Планинско котенце

Описание:

Многогодишно растение. Коренището едро, цилиндрично конусовидно, най-често хоризонтално или наклонено, в горната си част изведнаж разширено, с няколко ципести люсповидни листа, често в горната си половина повече или по-малко разклонено. Стъблото 15 - 45 см високо, повече или по-малко изправено, копринесто влакнесто. Приосновните листа изсъхващи през есента, на дълги дръжки, при основата повече или по-малко разширени, (3) 4 пъти перести, със 6 - 9 линейни или ланцетни дяла, в общото си очертание яйцевидни, копринесто влакнести. Стъбловите листа с около 25 линейни дяла, дълго копринесто влакнести; обвивните листчета с 25 - 33 линейни или на върха лопатовидни дяла. Цветовете 40 - 50 мм в диаметър, звънчевидни, наведени или изправени, гълъбови, сини, синьовиолетови до тъмновиолетови; околоцветните листчета 2,5 - 3,5 мм дълги и 7 - 12 мм широки, два пъти по-дълги от тичинките, яйцевидно ланцетни, широко или тясно яйцевидни или елиптични, външните отвън копринесто влакнести или голи. Орехчетата 3,5 - 4 мм дълги, гъсто копринесто влакнести, призматични; стълбчето 3 - 3,5 см дълго.

Изменчивост

1   Цветовете голи, наведени; околоцветните листчета елиптични, затънени или късо заострени. Листата със 6 - 7 основни дяла, обвивните листчета на върха разширено лопатовидни ..................................... subsp. montana Rummelsp., op. c. 26. У нас не се среща.
1* Цветовете влакнести, изправени или слабо наклонени; околоцветните листчета елиптични, яйцевидни или яйцевидно ланцетни, на върха повече или по-малко заострени. Листата със 6 - 9 линейни или ланцетни дяла. Обвивните листчета линейни ............................ 2
2   Обвивните листчета 25 - 28-делни. Околоцветните листчета тясно яйцевидни, на върха по­вече или по-малко дълго заострени, 2,5 - 3,5 пъти по-дълги от тичинките. subsp. bulgarica (Vel.) Rummelsp., op. c. 31; P. montana subsp. bulgarica Rosenthal, Tüb. Jahrb. Wiss. Bot. 63 (1936) 809, mon. nud.; Anemone pulsatilla var. australis auct. Стоян. Стеф., 1. c„ non Heuff.; A. pratensis auct bulg. non L. Софийски район, Витошки район, Средна гора (Западна — Долна баня), Средна Стара планина (Казанлъшко), Североизточна България (Провадия).
2* Обвивните листчета 28 - 33-делни. Околоцветните листчета широко яйцевидни или широко елиптични, вътрешните затъпени, 2 – 2 и 1/2 пъти по-дълги от тичинките .................. ................................................................................................................................ subsp. balcana
(Vel.) Zamels, Acta Hort. Bot. Univ. Latv. 2(1927)159; Rummelsp., op. c. 33; A. зulsatilla var. balcana (Vel.) Hayek, op. c. 321; P. balcana Vel., Fl. Bulg. (1891) 637; A. pulsatlila var. australis auct. bulg. поп Heuff.; A. pratensis auct. Stoj. et Stef., Фл. Бълг. изд. 1 I (1924) 448 ; A. patens auct. Стоян. Стеф., 1. c., Дунавска равнина. Странджа ………………………………...................................................................................………. 3
3. Цветовете светло синьовиолетови; околоцветните листчета широко елиптични. Листата много гъсти .............................. var. balcana Rummelsp., op. c. 32. Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Тракийска низина, Източни Родопи, Странджа.
3* Цветовете тъмяовиолетови. Околоцветните листчета елиптични или яйцевидни, късо слабо заострени. Листата рехави      var. getica Rummelsp., op. c. 33 ; A, pulsatilla var. grandis auct. Стоян. Стеф., 1. c., non. Winder. Североизточна България (Добруджа), Дунав­ска равнина (Свищов).

От „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

*   *   *
Планинско котенце (Pulsatilla montana) е многогодишно тревисто растение от семейство Лютикови (Ranunculaceae).

Разпространение и местообитание

Видът е разпространен в Централна и Източна Европа. Вирее и в България на надморска височина до 700 метра. Среща се по пасища, сухи ливади и редки дъбови гори.

Описание

Планинското котенце израства на височина от 15 до 45 cm. Цялата му повърхност е копринесто влакнеста. Приосновните листа 3 - 4 от тях са перести на дълги дръжки, а останалите 6 - 9 са с ланцетни дяла. Цветовете имат диаметър от 4 - 5 cm, звънчевидни, а на цмят са гълъбови, сини, синьовиолетови до тъмновиолетови. Растението цъфти от февруари до май.[1] Плодът е множествено орехче и узрява от юни до юли.

от Уикипедия, свободната енциклопедия

*   *   *

Anemone montana Hopp is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Anemone (family Ranunculaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name with original publication details: Deutschl. Fl. 40: 2 1817.

Pulsatilla montana (Hopp) Rchb. is a synonym of Anemone montana Hopp

This name is a synonym of Anemone montana Hopp.
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as a synonym with original publication details: Fl. Germ. Excurs. 2: 733 1832.

Earlier versions

This name was in version 1 of The Plant List, record kew-2544560, and has not been changed.

Synonyms:

See "Status", "Confidence level", "Source" for definitions.
Sort the name records using the buttons.


Name

Status

Confi­dence level

Source

Date supplied

Anemone balkana (Velen.) Gürke

Synonym

 

WCSP (in review)

2012-03-23

Anemone intermedia Hoppe ex Steud.

Synonym

 

WCSP (in review)

2012-03-23

Anemone pratensis K.Koch

Synonym

 

WCSP (in review)

2012-03-23

Anemone pulsatilla M.Bieb.

Synonym

 

WCSP (in review)

2012-03-23

Pulsatilla balkana Velen.

Synonym

 

WCSP (in review)

2012-03-23

Pulsatilla intermedia Hoppe & Hornsch.

Unresolved

 

WCSP (in review)

2012-03-23

Pulsatilla montana (Hopp) Rchb.

Synonym

 

WCSP (in review)

2012-03-23

Pulsatilla nigella Jord.

Unresolved

 

WCSP (in review)

2012-03-23

From   The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2638385

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти:  II - V.

Разпространение в България: Из пасищата и сухи ливади. Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Стара планина, Предбалкан, Витошки район, Софийски район (с. Герман), Струмска долина (Благоевградско), Родопи, Средна гора, Тракийска низина, Странджа. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Югоизточна Европа.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970), Уикипедия, свободната енциклопедия, The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2638385

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5 . 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.