BGFlora.eu

 

Ranunculus polyanthemos L.

1074(3). R. polyanthemos L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 554; R. polyanthemos subsp. eupolyanthemos Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 341 — Многоцветно лютиче

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Ranunculus L.
Вид: Ranunculus polyanthemos L.
Българско име: Многоцветно лютиче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо; корените нишковидни и шнуровидни, събрани в снопче. Стъблата изправени, 20 - 60 см високи, при основата незадебелени грудковидно, надлъжно набраздени, в горната си част разклонени, с прилегнали, а в долната си част разперени, най-често ръждиви власинки. Приосновните листа длановидни, до основата триделни, покрити с разперени власинки, с дълги дръжки; дяловете ланцетни или линейни, назъбени, до средата или почти до основата си изрязани, вследствие на което листата изглеждат 5-делни, а средният дял 5 - 7-делен; долните стъблови листа с дръжки или приседнали, наподобяващи приосновните; горните приседнали  дълбоко нарязани с линейно ланцетни, целокрайни или слабо назъбени дялове. Цветните дръжки надлъжно набраздени. Цветовете 1,3 - 2,5 (З,0) см в диаметър. Чашелистчетата 5, яйцевидни, влакнести, по време на цъфтеж изправени или прилегнали към венчето или слабо разперени встрани. Венчелистчетата 5, 7 - 14 мм дълги, златистожълти. Плодните легла късо влакнести, кълбовидни. Орехчетата 3 - 5 мм в диаметър, закръглено яйцевидни, плоски, голи, гладки; носчето късо, изправено.

Изменчивост

1   Дяловете на приосновните листа изрязани най-много до средата           f. lattfolius (Wallr.) Nyar., Kv. Fl. III (1942) 228; R. polyanthemos α lattfolius Wallr., Sched. Crit. 1 (1822) 29!; Hayek, 1. c.; R. polyanthemos var. lattfolius (Wallr.) Stoj. et  Stef., Фл. Бълг. изд. 3 (1948) 465; R. polyanthemos var. latifissus Simk., Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 3 (1948) 465. Разпространено.
1* Дяловете на приосновните листа изрязани по-дълбоко от средата, с 2 - 3 двойки тясно ланцетни или линейни разположени един над друг делчета ………………………...........................................................................................................................…………… 2
2   Средният дял на приосиовните листа 5-делеи, с 2 двойки странични, тясно ланцетни, разположени един над друг делчета …………...........…… f. polyanthemos; R. polyanthemos β villosus Beck, Glassn. XXXVII (1925); Hayek, 1. c.; R. polyanthemos f. villosus (Beck) Nyar., Kv. FI. Ill (1942) 228. Разпространено.
2* Средният дял на приосновните листа 7-деден, с 3 двойки разположени един над друг, линейно ланцетни странични делчета …………………………………… f. elegans (Beck) Nyar., 1. c.; R. polyanthemos var. elegans Beck, 1. c.; Hayek, 1. c. Разпространено.

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

*   *   *

Ranunculus polyanthemos L. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Ranunculus (family Ranunculaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name with original publication details: Sp. Pl. 554 1753.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:713553-1.

From “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2527047

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII.

Разпространение в България: Из сухите ливади, горските поляни, светлите гори, храсталаците. Разпространено, до 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Източна Европа, Югоза­падна Азия, Кавказ.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2527047

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.