BGFlora.eu

 

Ranunculus repens L.

1076(5). R. repens L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 554; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1 (1924) 341; Tutin, Fl. Eur. 1 (1964) 227 — Пълзящо лютиче

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Ranunculus L.
Вид: Ranunculus repens L.
Българско име: Пълзящо лютиче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо; корените шнуровидни и нишковидни. Стъблата изправени или полегнали, 10 - 15 см високи, при основата си незадебелени във вид на луковица или грудка, понякога с дълги, полегнали и вкореняващи се издънки или растението само с такива издънки, често вкореняващи се и във възлите, надлъжно набраздени, прости или слабо разклонени, голи или слабо влакнести. Приосновните листа 1 - 2 пъти тройно изрязани, с дълги дръжки ; дяловете почти целокрайни или назъбени, с къси или дълги дръжки. Стъбловите листа подобни на приосновните; най-горните приседнали. Цветните дръжки дълги, набраздени. Цветовете 2,0 - 3,0 см в диаметър. Венчелистчетата златистожълти и лъскави, 2 пъти по-дълги от чашката, по време на цъфтеж изправени нагоре и прилегнали към венчелистчетата. Чашелистчетата продълговато овални, разперени. Плодните легла кълбовидни, покрити с четинки. Орехчетата З мм дълги, закръглено яйцевидни, плоски, с дребни порички към ръбовете; носчето късо, право или ло-рядко закривено.

Изменчивост

1  Приосновните листа 2 пъти тройно изрязани; дяловете с дълги дръжчици назъбени ...................... var. myrrhiphyllus Wallr., Schedal. Crit. 1 (1822) 294; Hayek, I c. Предбалкан (Габровско), Рила (Самоковско), Софийски район (Люлин)» Посочва се за Знеполеки район (Драгоман).
1* Приосновните листа веднаж тройно изрязани; дяловете почти целокрайни с къси дръжчици  .... var. repens ......................... 2
2   Стъблата изправени или растенията освен с прави стъбла и с пълзящи надземни издънки ........................................................ 3
2* Стъблата полегнали или растенията само с пълзящи надземни издънки, вкореняващи се във възлите .................... f. proetratue (Gaud.)A. Nyarady, Fl. R. P. R I (1953) 696; R. repens var. prostratus Claud Syn FL Helv. (1836) 461. Предбалкан (Великотърновско), Западна Стара планина (Берковско), Рила (Самоковско).
3   Растение с пълзящи надземни издънки ……………. f. Repetis; R. Repens α typicus Beck, Fl. Nied. Österr. 1(1890). Разпространено.
3* Растение без пълзящи надземни издънки ..................... f. erectus (DC.) Borza, Consp. Fl. Ruman. (1947) 104; R. repens β erectus DC., Prodr. 1 (1824) 38. Североизточна България (Шуменско), Дунавска равнина (Свищовско, Русенско), Предбалкан (Троянско), Софийски район (Софийско), Знеполски район (Драгоман, Трън), Рила (Самоковско), Източни Родопи (Крумовградско), Тунджанска хълмиста равнина (Елховско).

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII.

Разпространение в България: По влажните ливади, тревисти места, мочурищата, локвите, край брего­вете на изкопите, канавките, потоците, рекичките, блатата. Разпространено, от 0 до 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Северна Африка. Пренесено в Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.