BGFlora.eu

 

Rhinanthus javorkae Soó

Rhinanthus javorkae Soó, Feddes Repert. XXVI (1929) 207; Изв. Бот. инст. VI (1958) 367; Soó et Webb, Fl. Eur. Ill (1972) 278 — Яворкова клопачка

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Rhinanthus L.
Вид: Rhinanthus javorkae Soó
Българско име: Яворкова клопачка


Описание:

Едногодишни растения. Стъблото 5 - 30 см високо, просто или в горната част слабо разклонено, зелено, без черни надлъжни линии, голо или почти голо, понякога с власинки само по две от срещуположните страни. Листата 10 - 30 мм дълги и 3 - 8 мм широки, ланцетни до линейни, тъпо назъбено напилени, зелени. Прицветниците малко по-дълги от чашката, тясно триъгълни, мъхесто влакнести, на  върха заострени, по края с тясно ланцетни заострени зъбци, към върха постепенно намаляващи по размери; долните 3 - 4 зъбци на върха с осилче до 5 мм дълго, останалите по-дребни и с по-къси осилчета. Чашката покрита с мъхести власинки. Венчето 15 - 18 мм дълго, жълто; венечната тръбица рязко извита, с отворено устие; горната устна със зъбчета 1,5 -  2,5 мм дълги, 2 - 3 пъти по-дълги, отколкото широки; долната 2 пъти по-къса от горната, раздалечена от нея. Кутийката около 10 мм дълга. Семена­та крилати.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—VII, плодоноси: VII—VIII.


         Разпространение в България:

По тревисти и каменисти места, на варовит терен в планини. Пирин (Северен - долината на р. Бъндерица, под върховете Вихрен и Кутело), от 1700 докъм 1900 м надморска височина.
 Български ендемит. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:  Български ендемит


Защитен статус: 
Видът не е ? защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VII, БАН, София, (1979)

*******************************************************

RED DATA BOOK OF BULGARIA - ecodb

Rhinanthus javorkae

Rhinanthus javorkae Soó
Scrophulariaceae – Figwort family
Conservation status. Endangered [EN B1ab(ii,v)]. Bulgarian endemic.
Morphology and biology. Annual, semi-parasitic herb. Stem 5–30 cm high, simple or branched above, green, glabrous or sparsely hairy. Leaves opposite, sessile, lanceolate to linear, dentate. Bracts slightly exceeding calyx, glabrous, narrowly triangular, the basal 3-4 teeth subulate, aristate, the others much shorter, shortly aristate. Calyx puberulent. Corolla yellow, with sharply curved tube, upper lip with teeth, lower twice shorter than the upper lip, 3-lobed. Fruit flat capsule. Fl. VI–VII, fr. VII–VIII. Reproduction by seeds.
Habitats and populations. Calcareous rocks, stony and grassy places and stony screes. Participates in hasmophytic vegetation in the coniferous belt. The population is small, mosaic, groups consisting of 4–5 to 10–12 individuals.
Distribution in Bulgaria. Pirin Mts (northern – valley of Banderishka River, Malak Kazan circque, between Golyam Kazan peak and Premkata locality, bellow Vihren and Kutelo peaks); 1700–2500 m alt.
General distribution. Bulgaria.
Threats. Aridisation of climate, trampling by tourists, destruction of individuals because of stony habitat, small population.
Conservation measures taken. The localities are within the borders of Pirin National Park and in a site of the European ecological network Natura 2000 in Bulgaria.
Conservation measures needed. Detailed investigation of the populations, and the biology and ecology of the species. Protection of species by the national Biodiversity Act.
References. Vassilev 1984; Assenov 1995; Peev 2006.
Authors: Dimitar Peev & Sonya Tsoneva
**********************************************

 

1. 2. 3. 4. 5.

Rhinanthus javorkae 1. Rhinanthus javorkae 2. Rhinanthus javorkae 3. Rhinanthus javorkae 4. Rhinanthus javorkae 5.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.