BGFlora.eu

 

Rhinanthus rumelicus Vel.

2879 (5). R. rumelicus Vel., Sitzungsb. Bohm. Ges. Wiss. (1887) 455; Fl. Bulg. (1891) 433; §oo et Webb, Fl. Eur. Ill (1972) 278\ Alectorolophus rumelicus (Vel.) Borb., Deutsche Bot. Monatschr. (1901) 145; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Bale. II (1931) 184 — Румелийска клопачка

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Rhinanthus L.
Вид: Rhinanthus rumelicus Vel.
Българско име: Румелийска клопачка

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото 15 - 60 см високо със слабо удължени междувъзлия, изправено, просто или разклонено, зелено, често с надлъжни черни линии, в горната част гъсто до разсеяно жлезисто влакнесто. Листата ланцетни, продълговато ланцетни до яйцевидни, 10 - 30 мм дълги и 5 - 15 мм широки, тъпо назъбено напилени, зелени; интеркаларните листа 1 - 2 двойки или липсват. Сьцветието започва от V - X възел. Прицветниците жлезисто влакнести, триъгълно яйцевидни с остър връх, по края с къси, широко ланцетни почти еднакви зъбци. Чашката гъсто до разсеяно жлезисто влакнеста; власинките се запазват и при узряване на плодовете. Венчето до 20 мм дълго, жълто; венечната тръбица слабо извита със затворено устие; горната устна с 1,5 - 2,5 мм дълги 2 - 3 пъти по-дълги, отколкото широки, хоризонтално разперени, виолетови зъбци; долната устна по-къса от горната и доближена до нея. Кутийката 8 - 10 мм дълга, яйцевидно закръглена. Семената с около 1 мм широко ципесто крило.

Изменчивост

1   Листата 10 - 15 мм широки, по-къси от междувъзлията; без интеркаларни или само една двойка ............................... subsp. rumelicus; Alectorolophus rumelicus subsp. rumelicus (Vel.) Maly, Glassnik XXXI (1919) 62. Разпространено. Пролетен екотип.
1* Листата 3 - 10 мм широки, по-дълги от междувъзлията; интеркаларните 2 - 5 двойки ......................................................................... 2
2   Съцветието започва от X - XV възел            subsp. simonkaianus Soó, Feddes Repert. XXVI (1929) 197. Разпространено. Летен екотип.
2* Съцветието започва от VII - X възел ………………......................................................................................……………………………. 3
3   Стъблото с повече от 5 двойки разклонения ………… subsp. abbreviatus (Murb.) Maly, 1. c.; R. major war. abbreviatus Murb., Lunds Univ. Arsskr. XXVII 5, (1892) 72; Fistularia abbreviata (Murb.) D. Jord., Год. Соф. Унив. Черноморско крайбрежие (Варненско), Тракийска низина (Пловдивско). Есенен екотип.
3* Стъблото с 1 - 2 двойки къси разклонения ………….. subsp. sagorskii (Seml.) Maly, 1. c.; Soó, op. c. (1929) 207; Alectorolophus sagorskii Semi., Allgem. Bot. Zeitschr. XIV (1908) 118. Средна Стара планина, Пирин, Славянка, Западни Родопи. Планински екотип.

T у р u s. Rhinanthus rumelicus Vel., Prope Sliven. Detexit amic. Škorpil. Junio, 1886. (PRC — n.v.)

*   *   *

Rhinanthus rumelicus Velen. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Rhinanthus (family Orobanchaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name with original publication details: Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. 1887: 455 1887.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:808834-1.
From “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2527999

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VI, плодоноси: VII - VIII.

Разпространение в България: По сухи тревисти места в низини и планини. Разпространено, от морс­кото равнище докъм 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна Европа (източна част), Балкански полуостров (западна част) и Югозападна Азия (Мала Азия).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том Х, БАН, София, (1995), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2527999

1.

2.

3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.