BGFlora.eu

 

Roripa lippizensis (Wulf.) Reichenb.

1241 (7).R. lippizensis (Wulf.) Reichenb., Icon. Fl. Germ. 11 (1837)15; Valentine, Fl. Eur. I (1964) 284; Sisymbrium lippizensis Wulf. in Jacq., Collect. II (1789) 161; Nasturtium lippizensis (Wulf.) DC., Reg. Veg. Syst. Nat. II (1821) 185; Vel., FL Bulg. (1891)27; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 1(1924) 505; Rorippa pyrenaica subsp. lippizensis (Wulf.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 391 — Липицензов пореч

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Roripa Scop.
Вид: Roripa lippizensis (Wulf.) Reichenb.
Българско име: Липицензов пореч

Описание:

Многодишно растение. Коренището тънко, слабо вдървеняло, косо или вертикално. Стъблото изправено, 10 - 20 (30) см високо, просто или в горната част слабо разклонено, плътно, в основата разсеяно късо влакнесто, нагоре голо. Долните листа в приосновна розетка, закръглено обратно яйцевидни, цели или пересто наделени, с голям обратно яйцевиден връхен дял и с 1 - 4 двойки само ланцетни или линейни разредени дялове, на дълги дръжки; стъбловите приседнали, в основата стесни линейни ушички, пересто наделени, с 1 – 4 (6) двойки тясно ланцетни или линейни целокрайни, по-рядко с единични зъбци дялове, връхният обикновено най-голям, често назъбен; всички зелени, тревисти, голи или разсеяно късо влакнести. Цветните дръжки 5 - 10 мм дълги, изправени, голи, по-къси от шушулките. Цветовете многобройни, на по-дълги от тях дръжки. Чашелистчетата 2 - 2,5 мм дълги и 0,7 - 0,8 мм широки, тясно елиптични, жълтозелени, голи. Венчелистчетата (3) 4 - 5 мм дълги и 1,5 мм широки, 1,5 - 2 пъти по-дълги от чашелистчетата, тясно лопатовидно клиновидни, жълти. Тичинковите дръжки значително по-дълги от прашниците, последните жълти. Шушулките (10) 12 - 20 мм дълги и 1 мм широки, линейно цилиндрични, прави, гладки, голи, на възходящи или изправени, 8 - 13 мм дълги дръжки. Семената 1 - 1,2 мм дълги и 1,0 мм широки, яйцевидни, червено кафяви, съвършено фино тъмно мрежесто ямчести.

*     *     *

Rorippa lippizensis (Wulfen) Rchb. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Rorippa (family Brassicaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name with original publication details: Icon. Fl. Germ. Helv. 12: 15 1850.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:288652-1.

www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2417253

*     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII.

Разпространение в България: По тревисти места, ливади, пасища, край гори в равнините и плани­ните. Дунавска равнина, Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Струмска долина, Рила, Тракийска низина, до 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Албания, Югославия. Балкански ендемит.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б, Ахтаров, Н. И., София, (1969), стр.465, фиг. 608; „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.