BGFlora.eu

 

Salvia nemorosa L.

2709 (11). S. nemorosa L., Sp. Pl., ed. 2 (1762) 35; Vel., Fl. Bulg. (1891) 446; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 311; Hedge, Fl. Eur., III (1972) 191; S. silvestris auct. bulg., non L.; S. villicaulis auct. bulg., non Borb.; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. No 870 — Горска какула

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Salvia L.
Вид: Salvia nemorosa L.
Българско име: Горска какула

Описание:

Многогодишно растение;. Стъблото 30 - 50 см високо, изправено или леко възходящо с прилегнали или наведени, къси прости власинки. Листата цели, 30 - 100 мм дълги и 12 - 40 мм широки, продълговато ланцетни, в основата сърцевидни или закръглени, на върха късо до дълго заострени, набръчкани; отгоре голи или с малобройни прости власинки, бледозелени, отдолу напластени до голи, напилени до кръгло назъбени; дръжките 10 - 80 мм дълги с прилегнали или наведени прости власинки; най-горните листа приседнали. Присъцветниците яйцевидни, приседнали или обхващащи цветната ос, заострени; от двете страни обикновено голи, по ръба ресничести, виолетови или червеникави; прицветни пъпки керемидообразно наредени, трайни. Прешлените 2 - 6-цветни, 2 - 24 на брой, сближени; оста с наведени прости власинки. Цветните дръжки 2 - 3 мм дълги с прилегнали прости власинки без прицветници. Чашката 6 - 8 мм дълга, тръбесто камбанковидна, прилегнало влакнеста до почти гола със жлезисти власинки; при плода разрастваща се; горната устна закръглена, с три сближени зъбчета, при плода дълбоко вдлъбната, двубраздна; долната с продълговати, заострени зъбци, по-дълга от горната. Венчето 8 - 12 мм дълго, ярко червено до виолетово синьо; горната устна леко сърповидна, врязана с къси бели, прости и жлезисти власинки, по-къса от долната; последната с къси, продълговати, стърчащи странични дялове и среден елиптичен, врязан, извит и прилегнал към чашката дял; тръбицата подута в горната част, еднакво дълга или по-дълга от чашката, отвътре гола. Тичинките по-къси от горната устна, скрити в нея или заедно със стълбчето по-дълги от нея; съчленени в мястото на свързване на тичинковата дръжка с прашниковата връзка; дръжките по-къси от прашниковите връзки; рамената нееднакви; долната прашникова торбичка редуцирана в една обикновена длетовидна пластинка, стерилна. Стълбчето по-дълго от горната устна. Орехчетата 2 мм дълги и 1,5 мм широки, повече или по-малко яйцевидни, тъмнокафяви с по-тъмна ивица по дължина, особено на гърба.

Забележка. Посочва се за България S. nemorosa subsp. tesquicola (Klokov et Pobed.) Soo (Hedge, 1972), неизвестен на българските автори.
S. nemorosa х nutans (S. x betonicufolia Etling., Comment. Salvia (1777) 48; S. pedulina Vahl., Enum., I (1805) 281.
Посочва се за Черноморското крайбрежие (Северно, край Калиакра и Балтата — Дав., 1905).   

Период на цъфтеж: Цъфти: V - IX(-X).

Разпространение в България: По сухи, тревисти места и из храсталаците в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Югоизточна Европа, Югозападна Азия(Мала Азия, Иран, Афганистан), Кавказ. Въведена и отглеж­дана в Северна Америка и Северна Африка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IX, БАН, София (1989)

1. 2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.