BGFlora.eu

 

Salvia verticillata L.

2716 (18). S. verticillata L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 26; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 301; Hedge, Fl. Eur., III (1972) 192; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. No 871 —Прешленеста какула

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Salvia L.
Вид: Salvia verticillata L.
Българско име: Прешленеста какула

Описание:

Многогодишно растение. Стъблото 30 - 70 (-80) см високо, просто или често от основата разклонено, изправено или възходящо с разпръснати или гъсти, къси, прости власинки. Листата цели, 25 - 130 мм дълги и 20 - 100 мм широки, продълговати до яйцевидни или лировидни с 1 - 2 двойки приосновни, нееднакви дялчета, в основата закръглени до сърцевидни, на върха закръглени до косо заострени, целокрайни до неравномерно напилени, набръчкани, отгоре с къси или дълги прости власинки и обилни точкови жлези, отдолу белезникави; дръжките 10 - 90 мм дълги, с повече или по-малко обилни прости власинки; най-горните листа приседнали. Присъцветниците ланцетни до яйцевидни, приседнали, заострени, от двете страни голи, по ръба ресничести, кафяви или преливащо виолетови, опадливи. Прешлените (8-) 16 - 30-цветни, 4 - 10 на брой, раздалечени; оста с повече или по-малко гъсти власинки. Цветните дръжки 2 - 8 (-10) мм дълги, с гъсти, стърчащи, прости власинки, без прицветници. Чашката 4 - 7 мм дълга, тръбеста със стърчащи дълги прости власинки главно по жилките и точкови жлези между жилките; горната устна с къси зъбци, понякога средният зъб по-къс от страничните, при плода почти права; долната с дълги триъгълни заострени зъбци, по-дълга от горната; всичките зъбци островърхи. Венчето 8 - 15 мм дълго, лилаво синьо; горната устна права, стеснена в основата с къси прости власинки, врязана, по-къса или еднакво дълга с долната; последната с два продълговати странични дяла, средният дял елиптитичен, дълбоко врязан, с две яйцевидно ромбични дялчета; тръбицата едва по- дълга от чашката, права, отвътре с власинков пръстен (V-овиден). Тичинките едва по-дълги от горната устна или по-къси, скрити в нея, несъчленени в мястото на свързване на тичинковата дръжка с прашниковата връзка; дръжките по-къси от прашниковите връзки; рамената нееднакви; долната прашникова торбичка шиловидна, стерилна. Стълбчето по-дълго от горната устна. Орехчетата около 2,5 мм дълги и 1,3 мм широки, закръглено елиптични, светло до тъмнокафяви, гладки.

Забележка. S. verticillata е полиморфен вид, при който изменчивостта е най-ярко изразена по отношение на степента на овласяване и формата на листната петура, което обаче може да се установи и на едно и също растение и не дава. основание за таксономични решения.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII (-X).

Разпространение в България: По каменисти места и из храсталаци, край пътища и по буренливи места в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от морското рав­нище докъм 1800 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Южна, Източна и Централна (от­части) Европа, Югозападна Азия, Кавказ. Въведена и отглеждана на много места в Северна Европа и Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IX, БАН, София (1989)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.