BGFlora.eu

 

Scabiosa ochroleuca L.

3005 (12). S. ochroleuca L., Sp. Pl. Ed 1 (1753) 101; Boiss., Fl. Or. 3 (1875) 131; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1930) 518; Jasiewicz, Fl. Eur. 4 (1976) 73; S. columbaria var. ochroleuca (L.) Coult., Mem. Dips. (1823) 38; S. columbaria subsp. ochroleuca (L.) Celak., Prodr. Fl. Böhmen 2 (2) (1871) 269; V.A. Matthews, Fl. Turkey 4 (1972) 606; Exs.: P1. Bulg. Exsicc. № 590 - Жълтеникава самогризка

Семейство: Dipsacaceae Juss.
Род: Scabiosa L.
Вид: Scabiosa ochroleuca L.
Българско име: Жълтеникава самогризка

Описание:

Многогодишно растение. Стъблата 30 - 80 см високи, прави, от средата разклонени, рядко облистени, влакнести до почти голи. Листата на стерилните розетки цели, с дръжки, обратно яйцевидно-ланцетни, назъбени, лировидни или пересто наделени; долните стъблови листа цели или лировидни, горните лировидни до пересто наделени, с линейно-ланцетни дялове, всички с къси, разредени до гъсти власинки. Съцветията лъчисти, главести,  2 - 3 см в диаметър при плодоношение продълговати; съцветните дръжки дълги, под съцветието с къси, прилегнали прости власинки, в останалата част разредено влакнести до почти голи; обвивните листчета линейни, заострени, по повърхността с къси, прилегнали, по ръба с разперени прости власинки, по-къси от цветовете, много рядко равни на тях. Външната чашка с 3 - 4 мм дълга тръбичка, без ямички, с 8 влакнести ребра, между които има дълбоки бразди; короната 1 - 1,5 мм дълга, 3 пъти по-къса от тръбичката, ципеста, с 20 - 24 жилки; вътрешната чашка с осили 2 - 3 пъти по-дълги от короната. Венчето на периферните цветове в съцветието ясно по-дълго от централните, жълто.

Изменчивост

1   Розетковите листа цели или лировидни .............................................................. var. ochroleuca. Разпространено в границите на вида.
1* Розетковите листа перестонаделени .............................................................................................................................................................. 2
2   Съцветията не по-едри от 2 см в диаметър. Осилите на вътрешната чашка кафяви ....................................................................................
var. danubialis (Velen.) Stoj. & Stef., Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 2 (1925) 1075; S. ochroleuca subsp. danubialis Velen., Fl. Bulg. (1891) 243; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1930) 519. Разпространено в границите на вида.
2* Съцветията 2,5 - 3 см в диаметър. Осилите на вътрешната чашка почти черни .......................................................................................      
var. rhodopea (Velen.) Stoj. & Stef., Фл. Бълг. изд. 1, 2 (1925) 1075; S. ochroleuca subsp. rhodopeaVеlen., Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Math.-Naturwiss. CI. 29 (1895) 16 et Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 146; S. rhodopea (Velen.) Velen., Reliquiae Mrkvičkanae (1922) 15; Hayek, 1.c. Разпространено в границите на вида.

Lectotypus (hie designates): Scabiosa ocholeuca var. danubialis Velen. In graminosis collibus ad Danubium prope Lom Palanka, VII 1887 (PRC!).

Lectotypus (hie designates): Scabiosa ochroleuca subsp. rhodopea Velen. In m. Rhodope ad Bela Čerkva, leg. Střybrný a. 1893 (PRC!).

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - IX, плодоноси:  VIII - X.

Разпространение в България: По тревисти каменисти и песъчливи места. Разпространено, докъм 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Западна, Централна, Южна и Юго­източна Европа, Кавказ, Северна (Сибир), Централна и Югозападна Азия (Мала Азия).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: 

„Флора на Република България” том XI, София, (2013)

FLORA Republicae Bulgaricae, Opus inceptum curu redactoris principalis acad. DAKI JORDANOV, SERDICAE * 2013, Editio Academica “Professor MARIN DRINOV”
Editit tomum XI S. I. Kožuharon et M. E. Ančev

Redactor responsabilis editionis Prof. D. R. Peev, Dr. Sci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.