BGFlora.eu

 

Senecio rupestris Waldst. & Kit.

3197 (7). S. rupestris Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. (1802) 136; S. squalidus L., Sp. Pl., ed. 1, 2 (1753) 869, p.p.; Chater & Walters, Fl. Eur. 4 (1976) 202, p.p.; S. rupestris var. rumelicus Form., Vierh. Natur. Ver. Brunn (1897) 218; Vandas, Rel. Form. (1909) 281; S. squalidus subsp. rupestris (Waldst. & Kit.) Greuter, Willdenowia 35 (2005) 238; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 719; S. nebrodensis auct. non L., Sp. Pl., ed. 2 (1763) 1217; Velen., Fl. Bulg. (1891) 253; Стоян., Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, 2 (1925) 1145; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2(1931) 681- Скален спореж

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Senecio L.
Вид: Senecio rupestris Waldst. & Kit.
Българско име: Скален спореж

Описание:

Едногодишни, двегодишни до многогодишни растения. Почти голи до слабо паяжиновидно влакнести растение. Стъблата единични или няколко, 5 - 30 (60) см високи, изправени или в основата лежащи, разклонени; разклоненията повече или по-малко разперени встрани. Листата 1,5 - 10 см дълги, 0,5 - 4 см широки, обратно яйцевидни до елиптично продълговати, отгоре голи, отдолу обикновено паяжиновидно влакнести; долните най-често дълбоко пересто наделени с доста отдалечени дялове, стесняващи се в крилата дръжка, дълга до 4 см; горните повече или по-малко пересто наделени, стъблообхващащи, с ушички в основата; понякога всички листа само дълбоко назъбени. Кошничките в цъфтеж 15 - 25 мм в диаметър, няколко до много, събрани в рехаво, неправилно щитовидно съцветие. Обвивката 7 - 8 мм дълга, 5 - 8 мм широка, широко цилиндрична. Присъцветните листчета 5 - 13, 2 - 2,5 мм дълги, 0,2 - 0,5 мм широки, ланцетни, покриващи обвивката до около 1/3 от дължината ú, голи или разредено паяжиновидно влакнести, на върха обикновено черно обагрени и с кичур от власинки. Обвивните листчета около 20 - 24, 7 - 8 мм дълги, около 1 мм широки, ланцетни до тясно триъгълни, голи, обикновено черно обагрени на върха си и с кичур от власинки. Езичестите цветове 10 - 14, 10 - 12 мм дълги, 2 - 3 мм широки, яркожълти. Плодосемките 2 - 3 мм дълги, цилиндрични, кафяви, обикновено влакнести между ребрата. Хвърчилката 5 - 6 мм, бяла.

„Флора на Н. Р. България”, том VI, БАН, София, (1976) „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

*     *     *     *     *

Senecio rupestris Waldst. & Kit. is a synonym of Senecio squalidus subsp. rupestris (Waldst. & Kit.) Greuter

This name is a synonym of Senecio squalidus subsp. rupestris (Waldst. & Kit.) Greuter.
The record derives from TICA which reports it as a synonym (record 185E6681-BBF7-4245-A878-3AE29670ACCD) with original publication details: 136 .

From:   www.theplantlist.org › tpl › record › gcc-31781

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII, плодоноси: VII - X.

Разпространение в България: По влажни до сухи тревисти и каменисти места, сипеи и чакълести места. Предбалкан, Западна и Средна Стара планина, Витошки район, Западни гранич­ни планини (Осоговска пл.), Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Западна Средна гора, Западни и Средни Родопи, от (500) 1400 докъм 2200 (2500) м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Южна Европа, Северозападна Африка. Натурализирано в Западна и Северна Европа.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VI, БАН, София, (1976) „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), www.theplantlist.org › tpl › record › gcc-31781

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.