BGFlora.eu

 

Senecio vulgaris L.

3201 (11). S. vulgaris L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 867; Velen., Fl. Bulg. (1891) 253; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1931) 684; Chater & Walters, Fl. Eur. 4 (1976) 204; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 720 - Обикновен спореж

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Senecio L.
Вид: Senecio vulgaris L.
Българско име: Обикновен спореж

Описание:

Едногодишно. Почти голо до разредено паяжиновидно влакнесто растение. Стъблата едно или няколко, до 40 см високи, обикновено разклонени. Листата пересто наделени, с раздалечени, тъпи, назъбени дялове, паяжиновидно влакнести; приосновните и долните стъблови листа 2 - 8 см дълги, 0,7 - 2 см широки, обратно ланцетни в очертание, разположени на къси дръжки; средните и горните продълговати, приседнали, стъблообхващащи, с ушички в основата. Кошничките многобройни, 4 - 5 мм в диаметър, почти приседнали, събрани в гъсти, почти щитовидни групи; дръжките на кошничките удължаващи се след цъфтеж. Обвивката 6 - 8 мм дълга, 3 - 4 мм широка, цилиндрична. Присъцветните листчета 8 - 14, 1 - 2 мм дълги, 0,5 - 0,7 мм широки, яйцевидно ланцетни до широко ланцетни, най-често с черно петно на върха, понякога изцяло черни, голи, на върха ресничести или с кичур от вла­синки. Обвивните листчета 5 - 8 мм, около 1 мм широки, линейно ланцетни, обикновено голи, с черно петно на върха си. Езичестите цветове обикновено липсващи, рядко 6 - 12, жълти, къси, завиващи се навън веднага след цъфтеж. Плодосемките 1,5 - 2 (2,5) мм, гъсто прилегнало влакнести между ребрата; хвърчилката 5 - 7 мм, бяла.

  „Флора на Н. Р. България”, том VI, БАН, София, (1976) „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

*     *     *     *     *

Senecio vulgaris L. is an accepted name

From  www.theplantlist.org › tpl › record › gcc-110983

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: III - X, плодоноси: IV - XI.

Разпространение в България: По песъчливи и буренливи места, край пътища и сгради, като заплевелител в окопни култури. Разпространено, от морското равнище докъм 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, умерените части на Азия, Северна Африка. Натурализирано в Северна и Южна Америка, Нова Зеландия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VI, БАН, София, (1976) „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), www.theplantlist.org › tpl › record › gcc-110983

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.