BGFlora.eu

 

Stachys germanica L.

2660 (3). S. germanica L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 581: Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1925) 285; Ball, Fl. Eur., III (1972) 153; Exc.: Pl. Bulg. Exicc. No 961 a, b — Германски чистец

Семейство: Labiatae juss. (Lamiaceae)
Род: Stachys L.
Вид: Stachys germanica L.
Българско име: Германски чистец

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо, хоризонтално. Стъблото изправено, 30 - 100 (120) см високо, просто или, разклонено, наплъстено просто влакнесто, без жлезисти власинки. Листата 3 - 12 см дълги, 2 - 5 см широки, продълговато яйцевидни, в основата сърцевидни, към върха заострени, по ръба закръглено или остро назъбени, отгоре сивозелени, отдолу сиво наплъстено влакнести, долните с дръжка, стъбловите постепенно приседнали, присъцветните по-дълги от прешлените. Прешлените многоцветни, долните раздалечени, горните сближени. Прицветниците линейни, равни с чашката, без жлезисти власинки, копринено влакнести. Чашката 6 - 12 мм дълга, тръбесто звънчеста, отвън с дълги копринести бели власинки, насочени напред, отвътре гола; зъбците триъгълни или триъгълно ланцетни, островърхи, три до два пъти по-къси от тръбицата, в основата с дълги бели прости власинки, със или без жлезисти власинки. Венчето 15 - 20 мм дълго, пурпурно, устните разположени почти под изправен ъгъл, отвън копринесто бяло влакнести, 5 - 8 мм дълги. Орехчетата обратно яйцевидни, заоблени, 2,2 - 2,5 мм дълги, 1,4 - 1,8 мм широки, тъмнокафяви.

Изменчивост

1   Зъбците на чашката три пъти по-къси от тръбицата; листата остро назъбени ......... subsp. heldreichii (Boiss.) Hayek, 1. c.; S. heldreichii Boiss., Fl. Or. IV (1879) 721. Западен Предбалкан (c. Караш), Софийски район (с. Побит камък), Западни гранични планини (Огражден), Пирин (с. Пирин); Тракийска низина (с. Садово).
1* Зъбците на чашката два пъти по-къси от тръбицата; листата закръглено назъбени   ...... subsp. germanica. Разпространено ..................................................................................................................................................................................................... 2
2   Цялото растение копринесто бяло влакнесто; зъбците на чашката без жлезисти власинки ....................................... var. germanica. Дунавска равнина (Никополско).
2* Растението сиво влакнесто; зъбците на чашката обилно жлезисто влакнести ........... var. drosocalyx Ronn., Feddes Rep. spec, nov., XXIX (1931) 142. Разпространено .................................................................................................................................... 3
3   Стъблото до 60 см, неразклонено ....................................................................................... f. drosocalyx. Разпространено.
3* Стъблото 80 - 100 см, разклонено в съцветието .........................  f. polystachya (Ten.) Rouy, Consp. Fl. Fr., (1927) 211; S. polystachya Ten., Fl. Nap. Prodr., II (1824) 34; Разпространено.

Забележка. Във „Флора на България" (изд. 4, 1967) неправилно се посочва като широко разпространена типичната форма, a f. drosocalyx (Ronn.) Stoj., Stef., Kitan. се отбе­лязва само за Русенско и Старозагорско. Фактически най-широко разпространен е var. drosoca­lyx Ronn., описан по материали от Североизточна България (Образцов чифлик. Русенско).

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VIII, плодоноси:  VII - IX.

Разпространение в България: По тревисти места, храсталаци и покрайнини на гори, край пътища и буренливи места. Разпространено, от морското равнище докъм 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Западна, Средна и Южна Европа (на изток до 38° източна дължина).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.