BGFlora.eu

 

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.

3105. T. speciosa (Schreb.) Baumg., Enum. Stirp. Transsilv.. 3 (1817) 150; Boiss., Fl. Or. 3 (1875) 178; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1931) 610; Tutin, Fl. Eur. 4 (1976) 138; Buphtalmum speciosum Schreb., Icon. Descr. Pl. 1 (1766) 11; Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 1,2 (1925) 1116 - Красив чернокос

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Telekia Baumg.
Вид: Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
Българско име: Красив чернокос

Описание:

Многогодишно растение. Коренището масивно, късо, възлесто. Стъблото единично, изправе­но, плътно, 50 - 100 (200) см високо, цилиндрично, надлъжно наребрено, зелено, в долната част разсеяно, в горната повече или по-малко разклонено, с гъсти, прости дълги разперени и къси жлезисти власинки. Приосновните листа широко яйцевидни или ромбични, на къси дръжки, островърхи, 15 - 25 (30) см дълги и (5) 10 - 15 (17) см широки, остро дълбоко назъбени, отгоре почти голи, отдолу предимно по жилките със жлезисти и прости власинки; средните и горните листа намаляващи по размери, в основата клиновидно стеснени или закръглени, приседнали. Кошничките дисковидни до полу кълбести, 5 - 6 см в диаметър, многоцветни, поединично на 5 - 25 см дълги дръжки, на върха слабо удебелени, с няколко присъцветни листа, разположени в пазвите на горните листа образуващи връхно щитовидно сложно съцветие. Обвивните листчета нееднакви, късо влакнести, външните яйцевидно ланцетни, в основата възкожести, на върха тревисти, завити назад, 15 - 35 мм дълги и 7 - 15 мм широки; вътрешните ланцетни, 10 - 15 мм дълги и 2 - 8 мм широки, полу кожести до полу ципести, на върха назъбени до наделени. Езичестите цветове многобройни, в 1 ред, 35 - 45 мм дълги, златистожълти с 10 - 15 мм дълго и 1 мм широко езиче, до 3 пъти по-дълги от обвивните листчета; тръбестите многобройни, 5 - 7 мм дълги, кафеникаво жълти, венчето отвън жлезисто. Прицветните люспи продълговати, 6 - 6,5 мм дълги. Плодосемките цилиндрично призматични, на върха и в основата отсечени, фино надлъжно наребрени, 5,5 - 6 мм дълги, жълто кафяви, голи. Хвърчилката ципеста, едро назъбена коронка.

*     *     *     *     *

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Telekia (family Compositae).

www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › gcc-135816

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - IX, плодоноси: VIII - XI.

Разпространение в България: Из планински крайречни и крайпоточни места, из влажни ливади, храсталаци и горски покрайнини, в пояса на буковите и иглолистни гори. Разпространено във всички по-високи планини, между (300) 800 и 1800 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна (източни части) и Източна Европа, Кавказ

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › gcc-135816

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.