BGFlora.eu

 

Teucrium polium L.

2580 (2). T. polium L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 506; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1928) 247; Tutin et Wood, Fl. Eur., III (1972) 134 — Бяло noдъбиче

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Teucrium L.
Вид: Teucrium polium L.
Българско име: Бяло noдъбиче

Описание:

ђ. Коренището вдървеняло, силно разклонено. Стъблото 8 - 50 см високо, 0,15 - 0,3 см широко, кръгло, в горната част или от основата силно разклонено, късо гъсто бяло или златисто напластено, разклонено влакнесто. Ли­стата 0,8 - 3,5 см дълги, 1 - 10 мм широки, срещуположни, приседнали, широко елиптични, елиптични, ланцетни, обратно яйцевидни, към основата стеснени, с ръбове в различна степен завити навътре, разредено зеленикаво до късо гъсто бяло или златисто влакнести, преминаващи в присъцветници, в пазвите с по-дребни листчета. Цветовете бели или бели със жълтеникав оттенък, събрани в многобройни главички в горната част на стъблото. Чашката 3 - 4 мм дълга, тръбесто звънеста, с 5 нееднакви, на върха тъпи зъбчета, късо гъсто бяло или златисто наплъстена. Венечната тръбица 3 - 4 мм дълга, долната устна 3- делна: средният дял най-голям, елиптичен, заострен на върха до заоблен, страничните по-малки, триъгълни, остатъците от горната устна много дребни, триъгълни; средният дял гол, страничните овласени или средният и страничните овласени. Орехчетата 1,5 - 2,5 мм дълги, елиптични до крушовидни, по повърхността мрежесто набръчкани, тъмнокафени до черни.

Изменчивост

Subsp. polium. Цветовете събрани в единични главички. Растенията много дълго напластено влакнести. У нас не се среща.
Subsp. capitatum (L.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital. (1882) 559; Tutin et Wood, Fl. Eur., III (1972) 134; T. capitatum L., Sp. PI., ed. 1 (1753) ; T. polium L. var. angustifolium Koch, Synopsis, ed. 3 (1857) 449; Стоян, Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 926. Стъблото 8 - 25 см високо; листата 0,8 - 1,5 см дълги, ланцетни, елиптични. Разпространено.
Subsp. vincentinum (Rouy) D. Wood, Bot. Journ. Linn. Soc. (1972) 261; Tutin et Wood, Fl. Eur., III (1972) 135; T. polium L. var. racemiflorum Bornm., Bot. Centralbl., XXXVI (1883) 126; Yel. Fl. Bulg. (1891) 443; Hayek, op. c., 248; T. polium L. var. vulgare Koch, 1. c. Стъблото 26 - 50 см високо; листата до 3,5 см дълги, обратно яйцевидни, широко елиптични. Разпространено.

Забележка. Индивидите, произхождащи от различни популации, се различават по степен и цвят на влакнестото напластяване. Тази изменчивост е дала повод за описване на множество вариетети и форми (f. viride Hal., f. hombycinum Helder, var. luteifolium M. В.) без таксономично значение според нас.

*   *   *
Teucrium polium, known popularly as felty germander, is a sub-shrub and herb native to the western Mediterranean region (Albania, Spain, France, Algeria, Morocco, Tunisia).[1] Its flowers are small and range from pink to white, and its leaves are used in cooking and for medicine.
*   *   *
From Wikipedia, the free encyclopedia

Период на цъфтеж: Цъфти:  IV - VIII, плодоноси:  VI - IX.

Разпространение в България: По сухи варовити и силикатни скали, по пясъци и крайморски скали. Раз­пространено от морското равнище докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна (източните части) и Юго­източна Европа.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989), Wikipedia, the free encyclopedia

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.