BGFlora.eu

 

Trifolium icarnatum L.

1819 (36). T. icarnatum L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 769; Hayek, Prodr.  FI. Penins. Balc. I (1926) 866; Стоян, Сборн. БАН 26 (1930) 85; Бобров, Фл. Сист. Bыcш. раст. VI (1947) 277; Coombe, fl Eur. II (1968) 168 — Инкарнатка

Семейство: Leguminosae Juss. (Fabaceae)
Род: Trifolium L.
Вид: Trifolium icarnatum L.
Българско име: Инкарнатка

Описание:

Двегодишно до едногодишно растение. Стъблата единични до много на брой, (10,0) 20,0 - 40,0 (50,0) см високи, изправени, възходящи до полулежащи, тънки или въздебели до кухи, често във възлите стеснени, прости или повече или по-малко разклонени, разперено до полуприлегнало, повече или по-малко влакнести, по-рядко почти голи. Прилистниците яйцевидни, по ръба късо назъбени, при основата без ушички, на върха затъпени или късо заострени, до 2/3 от дължината си сраснали, с 3 - 6 разклонени към върха зелени жилки, ципести или тревисти, разперено влакнести, равни на листните дръжки или най-вече средно стъблените много по-къси. Дръжките на средните листа дълги, нишковидни, много по-дълги от листчетата, на горните много по-къси, всички повече или по-малко разперено късо влакнести. Листчетата (5,0) 8,0 - 20,0 (25,0) мм дълги и (6,0) 9,0 - 15,0 мм широки, сърцевидни или широко обратно яйцевидни, обратно ланцетно клиновидни или почти кръгли, в горната си 1/3 - 1/2 късо назъбени, на върха повече или по-малко вдлъбнати или цели, с 9 - 12 прави, някои към върха вилужно разклонени жилки, от двете страни дълго полуразперено меко влакнести, всички на равни, до 0,5 мм дълги влакнести дръжчици. Съцветните дръжки дебели, прави, до 3 пъти по-дълги от главичките и присъцветните листа. Главичките 10,0 - 30,0 (40,0) мм дълги, удължено яйцевидни до цилиндрични, гъсти или рехави, единични. Цветовете 12,0 - 14,0 мм дълги, слабо разперени по отношение съцветната ос, приседнали, без прицветници. Чашката 6,0 - 8,0 мм дълга; тръбицата вретеновидно цилиндрична, с 10 силно изпъкнали жилки, гъсто разперено дълго влакнеста, белезникава, в гърлото гъсто дълго бяла влакнеста; зъбците триъгълно шиловидни, почти равни помежду си, горните равни на тръбицата или до 2 пъти по-дълги от нея, дълго разперено влакнести, при боба повече или по-малко разперени. Венчето пурпурно, месночервено, розово или жълтеникаво до бяло, след прецъфтяване кафяво до кестеняво, до 2 пъти по-дълго от чашката. Флагчето с 1/3 по-дълго от крилцата, ланцетно елиптично, цяло, в долната третина стеснено в нокът, гладко. Крилцата по-дълги от ладийката, с ланцетно елиптична, до 2 пъти по-къса от нокътя петурка, езичето дълго клиновидно или елиптично ланцетно, 4 - 6 пъти по-късо от нокътя. Ладийката с ромбично елиптични, до 1/2 по-къси от ноктите петурки, езичето липсва.. Бо5ът яйцевиден, 1 - 2-семенен, изцяло затворен в чашката, ципест.

Изменчивост

1 Стъблатаата голи или слабо влакнести, 35,0 - 50,0 см високи, изправени или в основата въз­ходящи. Листчетата влакнести. Венчето месночервено или пурпурно. Горните чашкови зъбци равни на тръбицата или.малко по-дълги .....................................  subsp. incarnatum; Coombe, 1. с.; Т. incarnatum var. elatius Gib. et Belli, Mem. Acad.Sci. Tor. II (39) (1883) 54; Hayek, I.c. Разпространено в границите на вида ……………............................................................................................................................………… 2
1* Стъблата гъсто влакнести, до 30,0 см високи, възходящи. Венчето светложълто до розово, листчетата гъсто влакнести. Горните чашкови зъбци 1,5 - 2 пъти по-дьлги от тръбицата……………………………………………………… subsp.molinerii (Balb. ех Hornem.) Syme in Sowerby, Engl. Bot. ed. 3, III (1864) 45; Combe, 1. c.; T. molinerii Balb. ex Hornem., Cat. Ac. Taur. (1843) app. 1; T. incarnatum  var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC., Fl. Fr. v. (1805) 556; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. II (1925) 646. Разпространено.
2     Стъблата стеснени във възлите …………………………………………………………. 3
2*   Стъблата нестеснени във възлите ………….. var. incarnatum; Стоян. Стеф., Китан., Фл. Бълг. Изд.4, П (1967) 609; Т. incarnatum var. elatius Gib. et Belli, Mem. Acad. Sci. Tor. II (39) (1893) 54; Hayek, 1. c. Разпространено.
3    Растения високи високи до 15,0 см, стъблата прави, тънки ...... var. minor Kož., var. n. in Addenda. Софийски район (Банкя), Рила (Самоковско).
3*  Растения високи 25,0 - 50,0 см. Стъблата в основата възходящи ............ Var. intermedium Kož..,  in Addenda. Дунавска равнина, Софийски район, Средна гора, Тракийска низина.

Стопанско значение. Растение с много добри фуражни качества особено като сенокосно.  Богато на витамини.

Забележка: У нас съществуват редица преходи между двата подвида, които не се наблюдават в Северозападна Европа (Coombe, 1. с.), част от които са и описаните разновидности. Тези преходи засягат и посочените от много автори като стабилни отличителни белези за двата подвида, като съотношението чашка — венче, багра на венчето, овласяване на стъблото.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII, плодоноси VI - VIII.

Разпространение в България: В ливади и открити храсталачни съобщества в низините, предпланините до средния планински пояс. Разпространено, до 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Южна и Западна Европа, Средиземноморие. Широко култивирано в Централна и Източна Европа.
Като адвентивно в Централна и Източна Азия, Северна Америка, Кавказ.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.