BGFlora.eu

 

Trifolium patens Schreb.

1797 (14). T. patens Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. I (4) (1804) 16; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 849; Стоян., Сборн. БАН 26 (1930) 40; Coombe, Fl. Eur. II (1968) 166—Жълта детелина

Семейство: Leguminosae Juss. (Fabaceae)
Род: Trifolium L.
Вид: Trifolium patens Schreb.
Българско име: Жълта детелина

Описание:

Едногодишни растения. Стъблата единични до много на брой, (10,0) 15,0 - 30,0 (40,0) см дълги, тънки, извити вълнисто, възходящи или изправени, разклонени, по-рядко прости, разпръснато късо прилегнало или полуразперено влакнести. Прилистниците яйцевидни до яйцевидно ланцетни, целокрайни, повече или по-малко дълго заострени, закръглени в основата, голи, ципести, с повече или по-малко ясни жилки, горните равни на долните, с ушички, 2 - 4 пъти по-къси от листните дръжки. Листата последователни, разпръснато прилегнало влакнести, долните с малко по-дълги дръжки. Листчетата (6,0) 10,0 - 15,0 (19,0) мм дълги и (3,0) 4,0 - 6,0 (8,0) мм широки, обратно яйцевидно клиновидни или тясно елиптично обратно яйцевидни, с 15 - 20 жилки, до 1/2 от ръба си плитко назъбени, на върха плитко вдлъбнати или цели, голи или по жилките прилегнало влакнести, средното на повече или по-малко развита дръжка или по-рядко почти приседнало, както и страничните. Съцветните дръжки разпръснато влакнести или голи, малко по-дълги от присъцветните листа. Главичките 10,0 - 15,0 мм в диаметър, сферични до яйцевидни, рехави. Прицветниците къси, червени, жлезисти или липсват. Цветните дръжки 0,5 - 1,0 мм дълги, 2 - 4 пъти по-къси от чашечната тръбица или цветовете почти приседнали. Цветовете 30 - 40, 5,5 - 7,0 (7,5) мм дълги. Чашката 2,5 - 3,5 мм дълга, гола; тръбицата с 5 неясни жилки; гърлото свободно; горните чашкови зъбци по-къси от горната устна на чашковата тръбица или равни на нея; долните зъбци равни на долната устна на тръбицата или по- дълги, един път по-дълги от горните, всички шиловидно ланцетни, голи или в горната част с няколко власинки. Венчето златистожълто, при прецъфтяването не се променя, 1 - 1,5 пъти по-дълго от чашката. Флагчето набраздено, с удължено обратно яйцевидна петурка, с 1/3 по-дълго от крилцата и ладийката. Крилцата с елиптични петурки, равни по дължина на клиновидния нокът, езичето до 2 пъти по-късо от нокътя. Ладийката равна на крилцата, с тясно елиптична, малко по-дълга от нокътя петурка, с ясно развито езиче, без израстък на върха си. Бобът яйцевиден, 1 - 2-семенен, малко по-дълъг от чашката, с по-късо от него стълбче.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII, плодоноси:  VII - IX.

Разпространение в България: По сухи и умерено влажни тревисти места в ливадите, йизините, предпланините и долния планински пояс. Разпространено, до 2200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Южна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия (Западна Сирия).

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: нe e лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.