BGFlora.eu

 

Trifolium purpureum Loisel

1832 (49). T. purpureum Loisel., Fl. Gall. (1807) 484; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 867; Стоян., Сборн. БАН 26 (1930) 84; Coombe, Fl. Eur. II (1968) 170; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. № 460 — Пурпурна детелина

Семейство: Leguminosae Juss. (Fabaceae)
Род: Trifolium L.
Вид: Trifolium purpureum Loisel
Българско име: Пурпурна детелина

Описание:

Едногодишни растения. Стъблата единични или по няколко, (10,0) 20,0 - 40,0 (60,0) см високи, изправени или възходящи, прости или повече или по-малко разклонени, най- вече в горната част прилегнало или слабо разперено дълго влакнести. Прилистниците линейно ланцетни, най-горните по-къси и яйцевидно ланцетни, бели, ципести, със шиловиден връх, целокрайни без ушички, 1/2 - 2/3 от дължината си сраснали с листната дръжка, с 2 - 5 зелени силно изпъкнали жилки, по-дълги от листната дръжка, равни на нея или най-често долните 1 (2) пъти по-къси, разпръснато стърчащо, най-вече по жилките, влакнести. Листата повече или по-малко прилегнало влакнести, всички последователни. Листните дръжки по-къси от листчетата. Листчетата (10,0) 20,0 - 40,0 (60,0) мм дълги и 2,0 - 4,0 (10,0) мм широки, линейни, линейно ланцетни, тясно елиптично обратно яйцевидни, събрани, често по дължината си сгънати, на върха късо назъбени и островърхи, с 5 - 12 (16) неясни, неразклонени странични жилки, от двете страни дълго прилегнало влакнести, власинките често усукани, всички на около 1,0 мм дълги дръжки. Съцветните дръжки по-къси от главичките и присъцветния лист, разперено или полуприлегнало влакнести. Главичките 20,0 - 50,0 (80,0) мм дълги, яйцевидно конични, яйцевидно цилиндрични или овално цилиндрични, връхно разположени. Цветовете многобройни, 16,0 - 25,0 мм дълги, малко отклонени до перпендикулярни при боба на съцветната ос, приседнали, без прицветници. Чашката 10,0 - 16,0 мм дълга, с 10 жилки; тръбицата бледозелена, звънеста, гърлото задебелено и с пръстен от власинки, дълго разперено влакнеста и мазолесто жлезиста; зъбците линейно ланцетни, повече или по-малко неравни помежду си, долният 2 пъти по-дълъг от тръбицата и от останалите, зелени, по-ръба жлезисто мазолести и до върха дълго разперено влакнести, при боба разперени. Венчето светло червено пурпурно, след прецъфтяване кафяво, до 2 пъти по-дълго от чашката. Флагчето с 1/3 по-дълго от крилцата, гладко, елиптично обратно ланцетно, в средата слабо клиновидно стеснено. Крилцата с елиптична, малко по-къса от нишковидния нокът петурка, езичето 6 - 7 пъти по- късо от нокътя. Ладийката с елиптично яйцевидна, 1 - 1,5 пъти по-къса от ноктите петурка, езичето липсва. Бобът обратно яйцевиден, едносеменен, ципест, дълбоко затворен в тръбицата.

Изменчивост

1   Стъблата над 20,0 см високи, разклонени, най-често прави. Главичките 30,0 - 60,0 (80,0) мм дълги. Цветовете 16,0 - 25,0 мм дълги, около 2 пъти по-дълги от чашките. Листчетата 25,0 - 40,0 (50,0) мм дълги, ланцетни или линейно ланцетни .... subsp. purpureum. Разпространено в границите на вида .............................................................................................................................. 2
1* Стъблата до 20,0 см високи, прости или оскъдно разклонени. Главичките 20,0 - 30,0 мм дълги, конично яйцевидни, яйцевидни или късо овално цилиндрични. Цветовете 12,0 - 15,0 мм дълги, до един път по-дълги от чашките. Листчетата до 25,0 мм дълги, тясно елиптични, тясно обратно яйцевидно елиптични ......................subsp. desvauxii (Boiss. et Blanche) Kož., st. n.; T. desvauxii Boiss. et Blanche, Diagn. PI. Nov. 2 ser. II (1856) 12; T. purpureum var. desvauxii (Boiss. et Blanche) Bornm., Beih. Bot. Cont. 31 (1914) 202. Черноморско крайбрежие, Източна Стара планина, Струмска долина.
2   Листчетата 5,0 - 10,0 мм широки, елиптично ланцетни ..... f. latifoliola Kož., f. n. in Addenda. Черноморско крайбрежие, Източни Родопи, Тракийска низина.
2*  Листчетата до 5,0 мм широки, линейно ланцетни ......................................................................................................................... 3
3    Стъблата прости, възходящи ........................................... f. simplex Kož., f. n. in Addenda. Разпространено в границите на вида.
3*  Стъблата силно разклонени, прави .............................................................  f. purpureum. Разпространено в границите на вида.

Забележка. Subsp. desvauxii е разпространен в Източното Средиземноморие, Югозападна Азия и Северозападна Африка. Хабитуално в значителна степен се различава от типичния подвид.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII, плодоноси: VII - IX.

Разпространение в България: По сухи тревисти, по-рядко песъчливи места в низините, предпланините и планините. Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Източна и Средна Стара планина, Знеполски район, Струмска долина, Долината на р. Места, Пирин, Славянка, Рила, Средна гора, (Източна), Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа, до 1100 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Южна Европа, Средиземноморие, Северозападна Африка, Югозападна Азия.

Защитен статус: 
Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1.

2.

От Кресненския пролом; 6 х 6 см цветен диапозитив

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.