BGFlora.eu

 

Veronica chamaedrys L.

2820 (13). V. chamaedrys L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 17; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 170; Walters et Webb, Fl. Eur. III  (1972) 246 p.p.; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. № 388 — Ниско великденче

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Veronica L.
Вид: Veronica chamaedrys L.
Българско име: Ниско великденче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището косо. Стъблата изправени, високи 25 - 50 см, единични или разклонени от основата, с прости (0,8 - 1 мм дълги), групирани в две линии, с пръснати между тях множество сгъстяващи се към съцветието власинки. Листата яйцевидни до удължено яйцевидни, много рядко ромбични, със широко клиновидна, рядко заоблена основа; 1,5 - 3,5 см дълги, 0,9 - 3,1 см широки, приседнали или с много къси дръжки, назъбени с почти еднакви зъбци, от двете страни само с прости (0,5 - 1 мм дълги) власинки; наситено зелени. Съцветието рехаво 2 - 8 см дълъг грозд, силно удължаващо се при прецъфтяване; съцветната ос покрита с гъсти прости и единични жлезисти (0,5 - 0,9 мм дълги) власинки. Прицветниците ланцетни, 4 - 8 мм дълги, 1 - 2 мм широки, целокрайни или с две-три зъбчета, с гъсти прости и единични жлезисти власинки. Цветните дръжки 3 - 7 мм дълги, покрити както и съцветтната ос, удължаващи се при узряване на плодовете. Чашковите дялове 4, при единични случаи с крайно редуциран пети дял; ланцетни до широко ланцетни; малките 3 - 7,5 мм дълги, 0,7 - 1,5 мм широки; големите 5 - 8 мм дълги; 1 - 1,8 мм широки, покрити от гъсти прости (0,2 - 0,5 мм дълги) и от единични жлезисти (0,5 - 0,8 мм дълги) власинки. Венчето 6 - 12 мм широко, светлосиньо, често с по-тъмни жилки, венечните дялове голи. Тичинките слабо надвишават венечния диск. Стълбчето 4 - 6 мм дълго. Кутийката 2 – 3 мм дълга, 3 - 4,5 мм широка, обратно триъгълна до обратно сърцевидна, сплесната, с прости (0,2 - 0,28 мм дълги) власинки; изрезът по-малък от 1 мм. Семената многобройни, 0,8 - 1 мм широки, плоски, светлокафяви, гладки.

Забележка. При анализа на комплексите от признаци се установява, че независи­мо от симпатричността на таксоните от група V chamaedrys съществуват 3 типа овласяване: два "чисти" — индивидите на V. orbelica, покрити само с прости власинки; на V. krumovii — със жлезисти власинки, и един смесен жлезисто просто влакнест, срещащ се при диплоидната V. vindobonensis и тетраплоидната V. chamaedrys.

*     *     *     *     *

Veronica chamaedrys L. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Veronica (family Plantaginaceae).

От::   www.theplantlist.org › tpl › record › kew-2453651

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти:  IV - VII, плодоноси:  VII - IX.

Разпространение в България: По тревисти, храсталачни и рудерализирани места, край пътища, в окрайнини на широколистни и иглолистни гори и планински ливади в низини и планини. Разпространено, от морското равнище докъм 2200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без южните части на Испания), Средна Азия (североизточните части), Югозападен Сибир, Японско-Китайска област.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.