BGFlora.eu

 

Veronica teucrium L.

2813 (6). V. teucrium L., Sp. Pl. ed. 2 (1762) 16; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 166 — Подъбичево великденче

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Veronica L.
Вид: Veronica teucrium L.
Българско име: Подъбичево великденче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището косо. Стъблата тревисти, изправени, събрани в групи, 20 - 60 см високи, с прости разредени (0,3 - 0,5 мм дълги) или гъсти (0,4 - 0,5 мм дълги), отклонени, равномерно разпръснати по цялото стъбло власинки. Листата тревисти, яйцевидни, широко яйцевидни, елиптични, често срещуположни, 1,9 - 4,5 см дълги, 1,2 - 2,8 см широки, заоблени или заострени на върха, едро неравномерно назъбени до насечени, приседнали до стъблообхващащи, със сърцевидна, клиновидна или отсечена основа; с прости (0,2 - 0,25 мм дълги) власинки от двете страни и единични шиповидни (0,06 - 0,08 мм дълги) власинки от горната страна. Сьцветията гроздовидни до късо гроздовидни, 1,5 - 4,5 см дълги; съцветната ос с прости (0,15 - 0,2 мм дълги) власинки, удължаваща се незначително при прецъфтяване. Прицветниците ланцетни, целокрайни, 5 - 9 мм дълги, 0,5 - 1,5 мм широки, с прости (0,15 - 0,2 мм дълги) власинки или голи. Цветните дръжки 3 - 8 мм дълги, покрити като оста. Чашковите дялове 5, рядко 4, ланцетни; малките 3,5 - 4,2 мм дълги, 0,6 - 0,8 мм широки; големите 3,5 - 6 мм дълги, 0,6 - 1 мм широки, с прости (0,15 - 0,2 мм дълги) власинки или голи. Венчето 9 - 12 мм широко, тъмно синьо, със заоблени или заострени дялове. Тичинките не надвишават цветния диск. Стълбчето 3 - 6 мм дълго. Кутийката 2,5 - 5 мм дъл­га, 2,3 - 3,5 мм широка, заоблена или удължено обратно яйцевидна, рядко слабо скосена на върха, с прости (0,3 - 0,4 мм дълги) власинки, рядко влакнеста или гола; изрезът от 0,8 до 1 мм. Семената 10 - 12, по-дребни от 1 мм, паничковидни, кафяви, слабо брадавичести по повърхността.

Изменчивост

Subsp. teucrium; V austriaca L. subsp. teucrium (L.) Walters et Webb, Fl. Eur. III (1970) 245; V. teucrium subsp. pseudochamaedrys (Jacq.) Nym., Consp. Fl. Eur. (1878) 545; Hayek, op. c. 166; V pseudochamaedrys Jacq., Fl. Austr. I (1773) 60; V teucrium f. elongata Nyar., Bull. Sc. Acad. RPR III (1951) 34. Растенията покрити c прости разредени власинки; листата тясно яйцевидни до елиптични. Разпространено.
Subsp. crinita (Kit.) Vеl., Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 214; V crinita Kit., in Schult., Öeterr. Fl. ed. 1 (1794) 27; Vel., Fl. Bulg. (1891) 430; V crinita Kit. f. bosniaca Fiala, Wiss. Mitt. Bosn. Herzeg. (1895) 619; V thracica Vel., Sitzungsb. Böhm. Ges. Wiss. XXXVII (1893) 50; V teucrium subsp. thracica (Vel.) Vel., Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 214; V. teucrium var. thracica (Vel.) Maly, Mag. Bot. Lap. VII (1908) 229; Hayek, op. c. 167. Растенията покрити c гъсти отклонени, равномерно разпръснати прости власинки; листата широко яйцевидни. Разпространено.

От: „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

*     *     *     *     *
Wikipedia does not have an article with this exact name: Veronica eucrium L.

From Wikipedia, the free encyclopedia

*     *     *     *     *

Veronica teucrium L. is a synonym of Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D.A.Webb

This name is a synonym of Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D.A.Webb.
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as a synonym with original publication details: Sp. Pl. ed. 2 16 1762.

From:   theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2461969

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VII, плодоноси:  VII - VIII.

Разпространение в България: В покрайнини на дъбови гори, по сухи тревисти и открити каменисти места. Разпространено, от морското равнище докъм 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без Скандинавския полуостров, Финландия, крайния север и юг), Централна Азия и южните части на Сибир.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995), Wikipedia, the free encyclopedia, theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2461969

1.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.