BGFlora.eu

 

Viola dacica Borb.

2086 (23). V. dacica Borb., Mag. Növ. Lap. XIII (1890) 79; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 514; Valent. Merxm. et A. Schmidt, Fl. Eur. II (1968) 279; V. declinata Vel., Fl. Bulg. (1891) 53 et auct, bulg., non Waldst. et Kit.; V. declinata subsp. bulgarica Form., Verh. Naturw. Ver. Brünn (1898) 87; V. prolixa Panč, in Becker, Beich. Rot.- Centralbl. XVIII, 2 (1905) 383; V. rhodopensis Form., Deut. Bot Monatschr. (1898) 21 — Дакийска теменуга

Семейство: Violaceae Batsch
Род: Viola L.
Вид: Viola dacica Borb.
Българско име: Дакийска теменуга

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо, разклонено. Стъблата по няколко, в долната третина с къси междувъзлия, изправени или възходящи, 15 - 40 см високи, голи или с редки къси четинести власинки, в основата с по няколко тънки, бледозелени, 3 - 8 см дълги издънки, които имат люспи или малки листенца във възлите. Листата тъпо назъбени, с по 3 - 6 зъбчета отстрани, голи или по ръба и отдолу, главно по жилките, късо разпръснато четинести; долните закръг­лено яйцевидни, тъпи, в основата закръглени, 8 - 13 мм дълги, 6 - 10 мм ши­роки, с (1) 2 - 3 пъти по-дълга дръжка; средните продълговато яйцевидни до заострено елиптични, 15 - 30 мм дълги, 8 - 15 мм широки, на върха тъпо заострени, в основата закръглени, рядко стеснени, с дръжка, почти равна на петурата; горните продълговато ланцетни до елиптично ланцетни, 10 - 20 мм дълги, 6 - 10 мм широки, заострени, в основата клиновидно стеснени в 1,5 - 3 (4) пъти по-къса дръжка. Прилистниците яйцевидно ланцетни, голи или разпръснато късо влакнести по ръба и жилките; на долните листа 1,5 - 3 пъти по-къси, на средните равни, а на горните 1,5 - 2 (3) пъти по-дълги от листните дръжки, пересто или едро длановидно изрязани или неправилно назъбени до 1/2 - 2/3 от ширината на петурата; страничните дялове 2 - 5 външни и 1 - 2 вътрешни, ланцетни, тъпи или заострени; средният малко по-голям, елиптично ланцетен. Цветните дръжки 5 - 12 см дълги, голи, рядко късо четинесто влакнести до средата, с прицветници под извивката. Цветовете по 1 - 5 на стъбло, единични в пазвите на средните и горните листа, обратно яйцевидни до обратно трапецовидни, 2,0 - 3,0 (3,5) см високи, 1,6 - 2,4 (3,0) см широки, без миризма. Чашелистчетата продълговато ланцетни или линейно ланцетни, силно заострени, с придатъците 10 - 18 мм дълги, 2,0 - 3,5 мм широки, голи или късо четинести, придатъците правоъгълни, 3 - 4 мм дълги, назъбени. Венчелистчетата светло виолетови или виолетови; горните насочени нагоре и встрани, по-тъмни, продълговато обратно яйцевидни, 16 - 20 мм дълги, 8 - 14 мм широки; страничните несиметрично обратно яйцевидни, разперени встрани и насочени към горните — припокриват ги малко, 13 - 18 мм дълги, 7 - 12 мм широки, с 3 - 5 тъмно виолетови жилки, в основата с реснички; долното широко, ветриловидно, светло виолетово, понякога бяло, заедно със шпората 18 - 26 мм дълго, 13 - 20 мм широко, на върха закръглено или плитко врязано, в основата оранжево, с 5 - 7 тъмно виолетови жилки, стеснени в 2 - 4 мм дълъг жлебовиден, отвътре ресничест нокът и 4 - 6 (7) мм дълга, виолетова или зелено виолетова, права, 1,5 - 2 пъти по-дълга от чашечните при­датъци шпора. Яйчникът гол; стълбчето коленчесто извито в основата, нагоре постепенно разширено; близалцето цяло, сферично, с издадена напред долна устна и снопчета власинки отстрани под нея. Кутийката продълговато яйцевидна, 10 - 12 мм дълга, 5 - 6 мм широка, светло кафява, гола. Семената бледо кафяви, продълговато яйцевидни, 1,5 - 2,0 мм дълги, 0,8 - 1,2 мм широки; придатъкът едва забележим.

Стопанско значение. Има едри цветове и заслужава внимание като декоративно растение.

V. dacica X orbelica или V. alpestris X dacica Rech. fil., Mag. Bot. Lap. XXXII (1933)

Посочва се за Рила (по склоновете над Рилския манастир — Rech. fil., 1933)

„Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

*     *     *     *     *

Viola dacica Borbás is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Viola (family Violaceae).
From:  
www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2460201

*     *     *     *     *
Synonims:


Viola declinata var. prolixa Adamovic

Synonym

Viola polyodonta W.Becker

Synonym

 

Viola prolixa (Adamovic) Pančić ex W.Becker

Synonym

 

From:  
www.theplantlist.org › browse › Violaceae › Viola

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - IX. Плодоноси: VII - X.

Разпространение в България: По ливади, пасища и между хвойнови храсталаци, във високопланинския пояс. Западна и Средна Стара планина, Витоша, Западни гранични планини, Пирин, Рила, Западни Родопи, от 1500 докъм 2300 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Източна Европа (Албания, Юго­славия, Румъния, Полша, западните части на СССР).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V. dacica X orbelica или V. alpestris X dacica Rech. fil., Mag. Bot. Lap. XXXII (1933)
Посочва се за Рила (по склоновете над Рилския манастир — Rech. fil., 1933)

„Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.