BGFlora.eu

 

Viola orbelica Panč.

2091 (28). V. orbelica Panč., Elem. Fl. Princ. Bulg. (1883) 16 nom. et in Mag. Bot. Lap. XXXII (1933) 9; Vel., Fl. Bulg. (1891) 53; V. saxatilis F. Schmidt subsp. macedonica (Boiss. et Heldr.) Hayek f. orbelica (Pane.) Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 517; V. alpestris DC. f. orbelica (Panč.) Becker Beih. Bot. Centralbl. XXVI, 2 (1910) 345 — Рилска теменуга

Семейство: Violaceae Batsch
Род: Viola L.
Вид: Viola orbelica Panč.
Българско име: Рилска теменуга

Описание:

Едногодишно или двегодишно сиво бяло, плътно, късо четинесто влакнесто растение. Стъблата приповдигнати, рядко изправени, 10 - 30 см високи, обикновено разклонени от основата. Листата тъпо назъбени, долните закръглени, елиптични или обратно яйцевидни, 6 - 12 мм дълги, 5 - 11 мм широки, 2 (3) пъти по-къса от петурата дръжка, в цъфтеж често изсъхнали; средните лопатовидни до ланщетно лопатовидни, често несиметрични, 8 - 13 мм дълги, 4 - 7 мм широки, закръглени или заострени, в основата клиновидно стеснени в 1,5 - 2 пъти по-къса от петурата крилата дръжка; горните ланцетни или линейно ланцетни, почти лопатовидни, 9 - 25 мм дълги, 3 - 5 мм широки, с 3 - 6 пъти по-къса от петурата крилата дръжка. Прилистниците гъсто късо влакнести, 10 - 25 мм дълги, 5 - 14 мм широки, 2 - 3 пъти по-къси, а на средните и горните листа 2 - 3 пъти по-дълги от листните дръжки; на долните листа линейни или линейно лопатовидни, в основата предимно от външната страна с 1 - 5 къси дялчета, рядко цели; на средните ланцетни, пересто разделени, страничните дялове 3 - 5 външни и 2 - 3 вътрешни линейни, 5 - 10 пъти по-дълги от неразделената част, средният дял продълговато ланцетен или линейно лопатовиден, целокраен или назъбен с дръжка, почти равна на петурката; на горните листа ланцетни или ланцетно яйцевидни, пересто разделени, с линейни странични и лопатовиден среден дял, стеснен в широко крилата, неясна дръжка. Цветните дръжки 5 - 10 см дълги, голи или до средата четинести, с прицветници в торната третина. Цветовете по 1 - 3 (5) на стъбло, единични в пазвите на средните и горните листа, кръгли или обратно яйцевидни, 1,4 - 2,0 см високи и 1,2 - 1,7 см широки, без миризма. Чашелистчетата продълговато ланцетни, заострени, голи, рядко четинести, по ръба ресничести или целокрайни, с придатъците 7 - 10 мм дълги, 2 - 3 мм широки; придатъците правоъгълни или закръглени, често назъбени, 2 - 3 мм дълги. Венчелистчетата жълти, в основата оранжеви, обратно яйцевидни до продълговато обратно яйцевидни; горните 8 - 13 мм дълги, 4 - 7 мм широки, разперени нагоре и встрани; страничните 7 - 11 мм дълги, 4 - 6 мм широки, извити към горните и встрани, в основата с реснички; долното заедно със шпората 14 - 22 мм дълго, 6 - 8 мм широко, триъгълно обратно яйцевидно, в основата стеснено в 3 - 4 мм дълъг нокът и 5 - 6 мм дълга, бледо виолетова или зеленикава, седловидно извита, 2 - 2,5 пъти по-дълга от чашечните придатъци шпора. Яйчникът гол; стълбчето коленчесто извито от основата, нагоре разширено; близалцето цяло, сферично до обратно конично. Плодната дръжка изправена. Кутийката продълговато яйцевидна, заострена, 6 - 9 мм дълга, 4 - 5 мм широка, жълто кафява, гола. Семената светло кафяви, продълговато яйцевидни, 2,0 - 2,5 мм дълги, 0,7 - 1,0 мм широки; придатъкът къс.

Забележка. V. orbelica Panč, е близка до V. tricolor subsp. macedonica (Boiss. et Heldr.) A. Sehmidt и V. gracilis Sibth. et Sm. Отличава се от тях по листата, които са значително по-тесни, и особено по прилистниците, които са дълбоко (почти до средната жилка) пересто разделени, със странични дялове 5 - 10, а не 2 - 4, респективно 3 - 5 пъти по-дълги от неразделената част на прилистника и по значително по-тесния и дълъг среден дял. От първия вид се отличава още и по характера на овласяването, а от втория, че е двугодишно (едногодишно), а не многогодишно растение.

От:   „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

*     *     *     *     *

Viola orbelica Pančić is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Viola (family Violaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-26) which reports it as an accepted name with original publication details: Elem. Fl. Bulg. 16 1883.

Synonyms:

No synonyms are recorded for this name.

From:  

Viola orbelica Pančić — The Plant List

www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2459243

*     *     *     *     *

ДПП Рилски манастир | Защитени видове
Рилска теменуга (Viola orbelica)

Описание: Едногодишно или двугодишно тревисто растение.Стъблото му достига 
до 30 см. Листата тъпоназъбени, долните закръглени. Венчелистчетата жълти, в основата оранжеви.Размножава се със семена. Местообитание:По тревисти , скално сипейни и в храсталаци от 1200 – 2000 м н.в.
Цъфти: юни- август.
Екостатус: Български  ендемит. Видът е включен в ЧКнига на РБългария и в Закона за биологично разнообразие.

*     *     *     *     *

Viola orbelica :: Red Data Book of Bulgaria - ecodb

Viola orbelica

Viola orbelica Pančić
Violaceae – Violet Family
Conservation status. Vulnerable [VU B2ab(ii,v)]. BDA. Balkan endemic.

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII, плодоноси:  VII - IX. (Табл. LXXXVI: фиг. 3, За, 36, Зв, 3г, 3д, Зе; стр. 387.)

Разпространение в България: По тревисти, скално сипейни места и в храсталаци над горната граница на гората. Рила, Пирин, от 1200 докъм 2000 м надморска височина.  Български Ендемит.
Посочва се за Средна Стара планина (Vel., 1898; Урум., 1908, 1929), Осоговска планина (Урум., 1923), Средни Родопи (Дав., 1915, Китан., 1943) вместо V. gracilis Sibth. et Sm. или V. aetolica Boiss. et Heldr. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Български Ендемит.

Защитен статус:  Видът е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979), www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2459243, ДПП Рилски манастир | Защитени видове Рилска теменуга (Viola orbelica),
Viola orbelica :: Red Data Book of Bulgaria - ecodb

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.