BGFlora.eu

 

Viola perinensis Becker

2082 (19). V. perinensis Becker, Feddes Repert. XVII (1921) 74; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 510; Valent. Merxm. et A. Schmidt, Fl. Eur. II (1968) 276; V. degeniana Urum. et Javorka, Спис. Бълг. Акад. Наук. XXVIII (1923) 117; V. perinensis var. bojadschievii Rech. fil., Mag. Bot. Lap. XXXII (1933) 152; V. grisebachiana auct. Stoj. et Stef., Фл. Бълг., изд. 2 (1933) 725; изд. 3 (1948) 790, поп Vis.; V. grisebachiana var. perinensis (Becker) Stoj. Stef. et Kitan., Фл. Бълг. изд. 4, II (1967) 736. Exs,; PL Bulg. Exsicc. No 373, p.p, — Пиринска теменуга

Семейство: Violaceae Batsch
Род: Viola L.
Вид: Viola perinensis Becker
Българско име: Пиринска теменуга

Описание:

Многогодишно напълно голо растение с полегато, разклонено коренище, развиващо 2 - 6 (10), често подземни или надземни, полегнали или приповдигнати, 3 - 5 (10) см високи стъбла, с къси междувъзлия. Листата възмесести, продълговати, продълговато елиптични или елиптично лопатовидни, 5 - 16 мм дълги, 3 - 8 мм широки, целокрайни, рядко плитко, тъпо и разредено назъбени, с по 1 - 2 (3) зъбчета отстрани, на върха тъпи, в основата клиновидно стеснени в равна или до 1,5 пъти по-дълга от петурата дръжка. Прилистниците цели, подобни по форма на листата, по-малки от тях, по-силно клиновидно стеснени в дръжка, 1,5 - 2 пъти по-дълга от петурката; листата в основата на цветните дръжки обикновено имат малки, линейни прилистници. Цветните дръжки 3 - 10 см дълги, с прицветници под извивката. Цветовете по 1 - 3 на стъбло, единични в пазвите на средните и горните листа, гледани отпред обратно трапецовидни, 2 - 3 см високи и 1,6 - 2,5 см широки, без миризма. Чашелистчетата продълговато ланцетни или продълговато яйцевидни, с придатъците 8 - 10 мм дълги, 2 - 3 мм широки, тъпи, целокрайни или неясно плитко назъбени, често в основата с къси кафяви жлезисти реснички; придатъците правоъгълни или закръглени, назъбени, 1,5 - 2,5 мм дълги. Венчелистчетата жълти или синьо виолетови; горните насочени нагоре, закръглено обратно яйцевидни, до почти кръгли, 14 - 18 мм дълги, 12 -14 мм широки; страничните несиметрично обратно яйцевидни, 13 - 15 мм дълги, 7 - 10 мм широки, в основата с реснички и понякога с 1 - 3 надлъжни виолетови жилки, разперени встрани и извити към горните — припокриват ги значително; долното венчелистче обратно сърцевидно, заедно със шпората 18 - 30 мм дълго, 11 - 15 мм широко, с 5 - 7 надлъжни виолетови жилки, в основата стеснено в 3 - 5 мм дълъг, жлебовиден, отвътре ресничест нокът, преминаващ в 3,5 - 5,0 мм дълга, права или седловидно извита, дебела, жълта или виолетова, двойно по-дълга от чашечните придатъци шпора. Стълбчето късо, извито от основата; близалцето цяло, сферично или крушовидно със широк отвор отпред. Плодната дръжка изправена или насочена встрани. Кутийката гола, яйцевидна, 7 - 10 мм дълга, 5 - 7 мм широка, заострена, жълто кафява. Семената кафяви, яйцевидни, 1,8 - 2,0 мм дълги, 1,0 - 1,2 мм широки, придатъкът къс.

Стопанско значение. Заслужава внимание като декоративно растение.

Забележка. Различава се от V. grisebachiana Vis. по листата, които са клиновидно стеснени, а не закръглени или отсечени в основата, по чашелистчетата, които са тъпи, а не заострени на върха, и по шпората, която е 2, а не 3 - 4 пъти по-дълга от при­датъците на чашката.

От:   „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

*     *     *     *     *

Viola perinensis :: Red Data Book of Bulgaria - ecodb

e-ecodb.bas.bg › rdb › vol1 › Vioperin

Viola perinensis W. Becker. Violaceae – Violet family. Conservation status. Endangered [EN B1ab(ii,iv,v)+2ab(ii,iv,v)].

*     *     *     *     *

Viola perinensis W.Becker — The Plant List

www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2459366

*     *     *     *     *

Wikipedia does not have an article with this exact name.

From Wikipedia, the free encyclopedia

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VIII, плодоноси:  VII - IX.

Разпространение в България: По варовити скали и каменливи места във високопланинския пояс. Сла­вянка, Пирин, от 1500 докъм 2800 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Северна Гърция (Боздаг). Балкански ендемит.

Защитен статус:  Видът е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979), Viola perinensis :: Red Data Book of Bulgaria - ecodbe-ecodb.bas.bg › rdb › vol1 › Vioperin, www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2459366, Wikipedia, the free encyclopedia

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.